Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. jūnijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme 2014-2020 III.kārtas projektu konkursā ar projektu “Sadarbība kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tūrisma attīstībā Karklē un Skrundā” (Karkle meets Skrunda)  

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

E. Zeberliņš

126

2.

Par piedalīšanos Interreg V-A Latvia-Lithuania Programme2014-2020  III.kārtas projektu konkursā ar projektu “Solis uz priekšu”  (StepForward: activating personal resources and developing employability skills)

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direktore A. Vītola

127

3.

Par Skrundas goda pilsoņa Jāņa BLŪMA grāmatas “Pazudušā karavīra atmiņas” iegādi

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu komiteja

128

4.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

129

5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu, par apmaksas grozījumiem

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

130

6.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

131

7.

Par telpu nomas līguma grozījumiem

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

132

8.

Par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

133

9.

Par zemes vienības “P117”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

134

10.

Par Lauku apvidus zemes vienības daļas “Torņpumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma no 18.12.2017., Nr. 2.3.5.3/20/17 laušanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

135

11.

Par nosaukuma un adreses “Lankalnu Staļļi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

136

12.

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 “Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumi”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” inženierkomunikāciju tehn. G. Stepiņš

 

137

13.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

138

14.

Par atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

139

15.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

140

16.

Par Skrundas novada pašvaldības bibliotēku nolikumu, bibliotēku lietošanas noteikumu un stratēģisko plānu 2019-2021 apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Skrundas bērnu bibliotēkas vad.

I. Zalgaucka

141

17.

Par Skrundas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

domes priekšsēdētāja

L. Robežniece

142

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre