Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29. augustā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. 7/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas novada pašvaldības 2019.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

161

2.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

162

3.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

163

4.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

164

5.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

165

6.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un atdalāmās zemes vienības pievienošanu nekustamajam īpašumam “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

166

7.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

167

8.

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

168

9.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “Dārziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

169

10.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

170

11.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald.sekret.

E. Nudiena

171

12.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

172

13.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības metodiķe

D. Grāvele

173

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre