Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 26. septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

174

2.

Par garāžas nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

175

3.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

176

4.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpaš.spec.

N. Danenbergs

177

5.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

178

6.

Par Skrundas novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu sadarbībai ar biedrību “Darīsim paši!”

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald.sekret.

E. Nudiena

179

7.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā   

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

180

8.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod. vad.

I. Flugrāte

181

9.

Par pašvaldības sniegto pakalpojumu saraksta apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Sabiedrisko attiec. spec.

I. Rozenfelde

182

10.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald.sekret.

E. Nudiena

183

11.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2019 “Par Skrundas novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr. 11/2009 “Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald.sekret.

E. Nudiena

184

12.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Par Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 20/2013 “Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr. 11/2009 “Par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā”” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald.sekret.

E. Nudiena

185

13.

Par Skrundas tirgus noteikumu saskaņošanu

Attīstības komiteju sēdē

SIA “SKS” valdes loceklis S. Japēņins

186

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre