Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 31. oktobrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas novada pašvaldības 2019.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vadītāja

I. Muceniece

188

2.

Par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu objektā Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

189

3.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

190

4.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

191

5.

Par “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāja apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

192

6.

Par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

193

7.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

194

8.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Ceļu fonda komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

195

9.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane

196

10.

Par Skrundas novada domes 25.07.2019. sēdes (prot. Nr. 9, 5.§) lēmuma “Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atcelšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

197

11.

Par lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā, un Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

 Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

 

198

12.

Par projekta izstrādi individuālās aizsargjoslas noteikšanai valsts aizsargājamam kultūras piemineklim Nr. 1262 “Skrundas viduslaiku pils”, Skrundas pilsētā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

199

13.

Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

200

14.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

201

15.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

202

16.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

203

17.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

204

18.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

205

19.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, statusa maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

206

20.

Par zemes vienības statusa maiņu un servitūtu līguma slēgšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

207

21.

Par nekustamā īpašumu “Valsts mežs Rudbārži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

208

22.

Par dalītā zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

209

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre