Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 20/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas novada pašvaldības 2019.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vadītāja

I. Muceniece

216

2.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “SKS” valdes loc. S. Japēņins

217

3.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā  

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. izpilddirekt.

G. Putniņš

218

4.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

219

5.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Liepzieds AJ”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

220

6.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar z/s “Kalna Dzenīši”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

221

7.

Par adreses “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

222

8.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

223

9.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

224

10.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

225

11.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

226

12.

Par Skrundas novada domes 28.02.2019. sēdes (prot. Nr. 2, 13.§) lēmuma “Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā” grozīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

227

13.

Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2020.gada kalendāram

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vadītāja

I. Muceniece

228

14.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

229

15.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2012 “Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Skrundas novadā”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

230

16.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2012 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

231

17.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

232

18.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 “Par Skrundas novada simboliku”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

233

19.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 “Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

234

20.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

235

21.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 17/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2010 “Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

236

22.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 18/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu

 

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

237

23.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

238

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre