Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Skrundas novada pašvaldības 2019.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vadītāja

I. Muceniece

243

2.

Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2020.gadam

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad.

I. Freimane

244

3.

Par Skrundas tirgus kompleksa, Ventas ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. izpilddirekt.

G. Putniņš

245

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu likvidētai juridiskai personai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu admin.

A. Kāpiņa

246

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu admin.

A. Kāpiņa

247

6.

Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

248

7.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

249

8.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

250

9.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

251

10.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

252

11.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

253

12.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

254

13.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Viesalgi”

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

255

14.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Laudas AP”

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

256

15.

Par zemes nomas līguma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

257

16.

Par zemes nomas līguma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, pagarināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

258

17.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “KALNA VENTINIEKI”

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

259

18.

Par zemes vienības “Stropi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

260

19.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

261

20.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

262

21.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

263

22.

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemes vienību XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec.

N. Danenbergs

264

23.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad.

I. Freimane

265

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre