Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. janvārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu objektā “Autoceļa 6229A002 Klūgas – Pikuļi – Jaunmuiža, Skrundas novadā, pārbūve”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

4

2.

Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. izpilddirekt.

G. Putniņš

5

3.

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

6

4.

Par “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītājas apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

7

5.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

8

6.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

9

7.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

10

8.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Nīkrāces pagasta zemnieku saimniecībai “XXX”

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

11

9.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu XXX

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

12

10.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu XXX

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

13

11.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu privātpersonām uz mazdārziņiem Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

14

12.

Par zemes vienības “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

15

13.

Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

16

14.

Par zemes vienību “XXX” un “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

17

15.

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

18

16.

Par Skrundas novada domes 31.10.2019. sēdes (prot. Nr. 13, 11.§) lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā, un Ventas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā” atcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

19

17.

Par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

20

18.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

21

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre