Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. februārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

22

2.

Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vad.

I. Muceniece

23

3.

Par Skrundas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidēja termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

24

4.

Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”” 

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

25

5.

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

26

6.

Par telpas nodošanu bez atlīdzības lietošanā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

27

7.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Par Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr. 27/2013 “Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

28

8.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Umuri”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

29

9.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

30

10.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

31

11.

Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

32

12.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu XXX

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

33

13.

Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

34

14.

Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

35

15.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas nolikumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nodaļas. vad.

I. Flugrāte

36

16.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” nolikumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nodaļas. vad.

I. Flugrāte

37

17.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

38

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

18.

Par Rudbāržu pagasta bibliotēkas Ārējā apkalpošanas punkta likvidēšanu un grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam

 

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

39

19.

Par piedalīšanos kopprojektā “Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana un labiekārtošana, tirdzniecības stendu izgatavošana un uzstādīšana Skrundas tirgū”

 

Attīstības nodaļas vad.

E. Zeberliņš

40

20.

Par zemes vienību “Lankalni Plus”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, apvienošanu

 

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

41

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre