Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 26. martā plkst. 8.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē, Lielā ielā 1A, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēde būs skatāma arī tiešsaistē TV Skrunda YouTube kanālā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2019.gada pārskata apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

42

2.

Par SIA “Skrundas TV” 2019.gada pārskata apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

43

3.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

44

4.

Par 2020.gada 1.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pārcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu administrat.

I. Dēvita-Samoška

45

5.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšnaas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

46

6.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

47

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

48

8.

Par piedalīšanos projektā “Skeitborda rampas uzstādīšana Skrundā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas vad.

E. Zeberliņš

49

9.

Par piedalīšanos projektā “Ģērbtuves un rekvizītu uzglabāšanas telpas izbūve pie brīvdabas skatuves Sudmalnieku birzī, Raņķos”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas vad.

E. Zeberliņš

50

10.

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta valsts zivju fonda projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

51

11.

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu “Kopā ar omi”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

52

12.

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu “Mobilās spoguļsienas izveide Skrundas kultūras namā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

53

13.

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu “Rotaļu laukuma izveide Rudbāržu pagastā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

54

14.

Par garāžas Parka ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, nomas līguma termiņa pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

55

15.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamo īpašumu Ventas ielā 16, Liepājas ielā 15 un Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienību robežu pārkārtošanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

56

16.

Par dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja”, Skrundas novadā, robežu precizēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

57

17.

Par nekustamā īpašuma “Kamenes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

58

18.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

59

19.

Par zemes vienības statusa maiņu, nosaukuma piešķiršanu un servitūta līguma slēgšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

60

20.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

61

21.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

62

22.

Par dzīvokļa XXX, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

63

23.

Par adreses Skolas iela 5, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu Jaunmuižas pamatskolai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

64

24.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” Nolikumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nodaļas. vad.

I. Flugrāte

65

25.

Par Skrundas novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas likvidēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

66

26.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

67

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre