Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. aprīlī plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēdes norise attālināti videokonferences režīmā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada pārskata apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Galvenā grāmatvede

G. Svara

72

2.

Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta Nr. 19-02-AL31-A019.2201-00008 “Teritorijas labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā” īstenošanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vad.

I. Muceniece

73

3.

Par monitoringa perioda pagarināšanu projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā”, projekts Nr. KPFI-15.3/123

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

74

4.

Par monitoringa perioda pagarināšanu projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā”, projekts Nr. KPFI-15.3/105

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

75

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu MAS “Latvijas nafta”

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu admin.

I. Dēvita-Samoška

76

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu SIA “Realto Mallen”

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu admin.

I. Dēvita-Samoška

77

7.

Par SIA “Cepliņi” atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

78

8.

Par grozījumiem nekustamā īpašuma pirkuma līgumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

79

9.

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts-grants un smilts atradnei “Biņģeļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Būvvaldes vad.

K. Upenieks

80

10.

Par nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

81

11.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

82

12.

Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma Ventas iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

ekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

83

13.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Umuri”, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

84

14.

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

85

15.

Par Skrundas novada domes 27.02.2020. sēdes (prot. Nr. 3, 6.§) lēmuma “Par telpas nodošanu bez atlīdzības lietošanā” atcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

86

16.

Par mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrības “Skrundas KLĒTE” tirdzniecības vietas nomu Skrundas tirgus laukumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

87

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre