Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 28. maijā plkst. 8.00 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēdes norises vieta Skrundas kultūras nama Mazā zāle, Lielā ielā 1A, Skrundā..

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības komiteja

94

2.

Par piedalīšanos projektā “Pieredzes apmaiņa starpnozaru sadarbībā starp publisko un privāto sektoru”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

95

3.

Par projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” nolikuma apstiprināšanu un pieteikumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas vad.

E. Zeberliņš

96

4.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

97

5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

98

6.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

99

7.

Par nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

100

8.

Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

101

9.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

102

10.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

103

11.

Par Rudbāržu bibliotēkas vadītāju

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

104

12.

Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

105

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre