Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 30. jūlijā plkst. 8.00 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēdes norises vieta Skrundas kultūras nama Mazā zāle, Lielā ielā 1A, Skrundā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2020 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2020.gada 9.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nodaļas vad.

I. Muceniece

126

2.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre D. Buķele

127

3.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre D. Buķele

128

4.

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta valsts zivju fonda projektu konkursā ar projektu “Papildaprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novadā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore V. Reine

129

5.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret. D. Buķele

130

6.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Sākumskola”, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

131

7.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

132

8.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam "Irbes“, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

133

9.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

134

10.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

135

11.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020.gadam

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

136

12.

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Skrundas novada domes priekšsēdētājai Loretai ROBEŽNIECEI

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

137

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

13.

Par zemes vienības daļas „Jaunrudbārži centrs”,

 Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,

nodošanu bezatlīdzības lietošanā  

 

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

138