Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 27. augustā plkst. 8.00 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēdes norises vieta Skrundas kultūras nama Mazā zāle, Lielā ielā 1A, Skrundā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. izpilddirektr.

G. Putniņš

140

2.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā

Apvienotajā komiteju sēdē

Admin.lietu nod. vad. p.i. E. Nudiena

141

3.

Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu lifta – pacēlāja izbūvei Dārza ielā 14, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. izpilddirektr.

G. Putniņš

142

4.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

143

5.

Par Skrundas novada domes 30.07.2020. sēdes (prot. Nr. 11, 2.§) lēmuma “Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Apvienotajā komiteju sēdē

144

6.

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

145

7.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses Liepājas iela 37A, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

146

8.

Par Skrundas novada domes 31.10.2019. sēdes (prot. Nr. 13, 11.§) lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 3, Skrundā, Skrundas novadā, un Raiņa ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā” atcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

147

9.

Par Skrundas novada domes 30.01.2020. sēdes (prot. Nr.2, 17.§) lēmuma “Par lokālplānojuma izstrādi Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai Skrundas pilsētā, Skrundas novadā” atcelšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

148

10.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Bānīša ielā 14A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

149

11.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Vidusvidenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

150

12.

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Kalēju ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

151

13.

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai “Pie Mazkripām”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

152

14.

Par zemes vienību apvienošanu un iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

153

15.

Par zemes vienības “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

154

16.

Par zemes vienības daļas “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

155

17.

Par zemes vienības daļas “XXX”, Kušaiņos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

156

18.

Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

157

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre