Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 24. septembrī plkst. 8.00 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēdes norises vieta Skrundas kultūras nama Mazā zāle, Lielā ielā 1A, Skrundā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” valdes locekļa ievēlēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu komiteja

158

2.

Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

159

3.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2020 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2020.gada 9.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

160

4.

Par nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dzintras GEKAS – VASKAS iesniegumu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu komiteja

161

5.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstos

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

162

6.

Par KĀRTĪBU Skrundas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēnu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod. vad.

I. Flugrāte

163

7.

Par telpu nomu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vajadzībām

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

164

8.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

165

9.

Par  izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

166

10.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

167

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

168

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

169

13.

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

170

14.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

171

15.

Par nekustamā īpašuma “Poriņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

172

16.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

173

17.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

174

18.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

175

19.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunbeņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

176

20.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Kalna Ulītes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

177

21.

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

178

22.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu un vienota nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

179

23.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

180

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

24.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas nolikumā

 

Izglītības nod. vad.

I. Flugrāte

181

 

 

 

 

 

 Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre