Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š. g. 29. oktobrī plkst. 8.00 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēdes norises vieta Skrundas kultūras nama Mazā zāle, Lielā ielā 1A, Skrundā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

184

2.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

185

3.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

186

4.

Par telpu nomas līgumu izbeigšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

187

5.

Par telpu nomu VAS “Latvijas Pasts” vajadzībām

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

188

6.

Par zemes vienības daļas “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

189

7.

Par zemes vienību iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

190

8.

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

191

9.

Par  nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

192

10.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

193

11.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

194

12.

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

195

13.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunrobežnieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

196

14.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

197

15.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Bānīša ielā 14A, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

198

16.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

199

17.

Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas 10.-12.klašu izglītojamajiem Skrundas vidusskolā” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod. vad.

I. Flugrāte

200

18.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu adresē “Sieksātes pagasta nams”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

201

 Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre