Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š.g. 26. novembrī plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēdes notiks tiešsaistē.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2020 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

203

2.

Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas darbību nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

204

3.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

205

4.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā, pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

206

5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

207

6.

Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2021.gada kalendāram

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

208

7.

Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

209

8.

Par dzīvokļa XXX, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

210

9.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

211

10.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

212

11.

Par zemes vienību iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

213

12.

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām “Niedrāji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

214

13.

Par zemes vienību “Niedrāji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

215

14.

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

216

15.

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

217

16.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

218

17.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

219

18.

Par zemes vienības XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

220

19.

Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

221

20.

Par nekustamā īpašuma “Pie Jaunvanagiem”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

222

21.

Par adreses “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

223

22.

Par adreses maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

224

23.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

225

24.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

226

25.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

227

26.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

228