Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š.g. 30. decembrī plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēde notiks tiešsaistē.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8/2020 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2020.gada 9.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

230

2.

Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2021.gadam

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

231

3.

Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

232

4.

Par sadarbības līguma slēgšanu jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei

Apvienotajā komiteju sēdē

Kuldīgas novada p/i “Kuldīgas attīstības aģentūra” vad. vietn. K. Rasa

233

5.

Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Kuldīgas novada p/i “Kuldīgas attīstības aģentūra” vad. vietn.

K. Rasa

234

6.

Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Kuldīgas novada p/i “Kuldīgas attīstības aģentūra” vad. vietn.

K. Rasa

235

7.

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam un rīcības un investīciju plāna darbības termiņa pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

236

8.

Par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības īres dzīvokļu pārvaldīšanu nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

237

9.

Par pilnvarojuma līguma par Skrundas novada pašvaldības pienākuma pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai nodošanu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

238

10.

Par pilnvarojuma līguma par tirgus pārvaldīšanu pagarināšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

239

11.

Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

240

12.

Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

241

13.

Par debitoru parādu norakstīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Grāmatvede I. Flugrāte

242

14.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” debitoru parādu norakstīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loc. S. Japēņins

243

15.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

244

16.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

245

17.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

246

18.

Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

247

19.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

248

20.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu XXX, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

249

21.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bānīša ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

250

22.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemes vienībai XXX Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

251

23.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

252

24.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā XXX, Raņķu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

253

25.

Par zemes vienības iznomāšanu nekustamajā īpašumā XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

254

26.

Par zemes vienības daļas XXX, Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

255

27.

Par adrešu anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

256

28.

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

257

29.

Par nekustamā īpašuma “Norzemnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

258

30.

Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

259

31.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

260

32.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Valki”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

261

33.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Limbaiši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

262

34.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Gaiļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

263

35.

Par zemes vienības platības precizēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

264

36.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

265

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

37.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

266