Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š.g. 28. janvārī plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Skrundas novada pašvaldības 2021.gada budžets

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

1

2.

Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

2

3.

Par tirdzniecības vietas nomas maksas atcelšanu SIA “Seeburg ER”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

3

4.

Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas xxxx

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

4

5.

Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas xxxx

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

5

6.

Par mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrības “Skrundas KLĒTE” tirdzniecības vietas nomu Skrundas tirgus laukumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

6

7.

Par garāžu nomas līgumu pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

7

8.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” amatu sarakstā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nod. vad.

  1. Flugrāte

8

9.

Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības 2021. gada amatu sarakstā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

9

10.

Saistošie noteikumi Nr. 2/2021 “Skrundas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību”

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direkt. A. Vītola

10

11.

Saistošie noteikumi Nr. 3/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Skrundas novadā”

Apvienotajā komiteju sēdē

p/a “Sociālais dienests” direkt. A. Vītola

11

12.

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

12

13.

Par piedalīšanos kopprojektā “Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana un labiekārtošana Skrundas tirgū”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

13

14.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “xxx”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

14

15.

Par nekustamā īpašuma “Skrundas purva mežs”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

15

16.

Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

16

17.

Par nekustamā īpašuma “Valsts mežs Rudbārži”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

17

18.

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Skrundas novadā

 

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

18

19.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

19

20.

Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un dzīvojamo māju

apsaimniekošanas maksu

 

Attīstības komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

20

 

IEBALSOT

 

 

 

21.

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu 1. - 4. klašu  izglītojamajiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

 

Izglītības nod. vad.

  1. Flugrāte

21