Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š.g. 25. februārī plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinat.

V. Reine

24

2.

Par Skrundas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu un dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksas starpības segšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

25

3.

Par viena skolēna izmaksām Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2021.gadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

26

4.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

27

5.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu  - dzīvokļu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

28

6.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

29

7.

Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “ARFOS”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

30

8.

Par Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības “Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

31

9.

Par Skrundas novada pašvaldības struktūrvienības “Mākslas studija” nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

32

10.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

33

11.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

34

12.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX” Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

35

13.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

36

14.

Par nekustamā īpašuma “Pie Krūmiņiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

37

15.

Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

38

16.

Par adreses “Pie Lanceniekiem”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

39

17.

Par dzīvokļa XXX, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

40

18.

Par dzīvokļa XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

41

19.

Par nosaukuma un adreses “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

42

20.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

43

21.

Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībām Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

44

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

22.

Par atbrīvojumu no nedzīvojamo telpu nomas maksas SIA “Viesturi AZ”

 

Tehniskā sekret.

D. Buķele

45