Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š.g. 25. martā plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Skrundas novada pašvaldības 2021.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

49

2.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2021.gadam

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

50

3.

Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta aizdevuma pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai saņemšanai projektam “Parka, Rūpniecības un Robežu ielu Skrundā seguma atjaunošana, saistīto ūdens un kanalizācijas pievadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā, Skrundas novadā, seguma atjaunošana”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

51

4.

Par piedalīšanos kopprojektā “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras – pievadceļa un inženierkomunikāciju izbūve Vakara ielā, Skrundā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

52

5.

Par papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai

Apvienotajā komiteju sēdē

Projekta vad. A. Vītola

53

6.

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklāto projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinat.

V. Reine

54

7.

Par pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes protokola, izsoļu noteikumu apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

55

8.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

56

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

57

10.

Par nomas līguma grozījumiem

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

58

11.

Par garāžas nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

59

12.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

60

13.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

61

14.

Par dzīvokļa XXX, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

62

15.

Par dzīvokļu Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

63

16.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

64

17.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

65

18.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

66

19.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

67

20.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunsīdzenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

68

21.

Par nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

69

22.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

70

23.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

71

24.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. sekret.

E. Nudiena

72

25.

Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā 9, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ciecere 9”

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvald. izpilddirekt.

G. Putniņš

73

 

 

 

 

 

IEBALSOT

 

 

 

26.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazināšanu SIA “ARFOS”

 

Tehniskā sekret.

D. Buķele

74

27.

Par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu pieteikumu konkursā ar projektu “Skrundas novada seniori mācās”

 

Projektu koordinat.

V. Reine

75

28.

Par skeitparka rampu iegādes izdevumu segšanu no Skrundas novada pašvaldībai piešķirtās dotācijas Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu īstenošanai

 

Projektu koordinat.

V. Reine

76