Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š.g. 29. aprīlī plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 2020.gada pārskata apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors G. Putniņš

84

2.

Par SIA “Skrundas TV” 2020.gada pārskata apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors G. Putniņš

85

3.

Par Skrundas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Galvenā grāmatvede

G. Svara

86

4.

Par Skrundas novada pašvaldības SIA “Skrundas TV” likvidēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors G. Putniņš

87

5.

Par papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” pilnīgai realizācijai

Apvienotajā komiteju sēdē

Projekta vad. A. Vītola

88

6.

Par finansiālu līdzekļu piešķiršanu lifta – pacēlāja izbūvei adresē XXX, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors G. Putniņš

89

7.

Par tirdzniecību Skrundas tirgus laukumā Skrundas svētkos 2021.gada 15.maijā

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loc. S. Japēņins

90

8.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

91

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

92

10.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

93

11.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

94

12.

Par dzīvokļa XXX, Raņķos, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

95

13.

Par dzīvokļa XXX, Skrundā, Skrundas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

96

14.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

97

15.

Par nekustamā īpašuma “Niedrāji”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, nosaukuma maiņu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

98

16.

Par adreses Zibens iela 8, Skrunda, Skrundas novads, likvidēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

99

17.

Par ēkas īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

100

18.

Par nekustamā īpašuma Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

101

19.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Savenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

102

20.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

103

21.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Brandavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

104

22.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Lēnu Druvas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

105

23.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Apsītes”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

106

24.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

107

25.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

108

26.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Spundiņi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

109

27.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

110

28.

Par Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nodaļas. vad.

E. Zeberliņš

111

29.

Par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nodaļas vad.

I. Flugrāte

112

30.

Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Projektu koordinatore

V. Reine

113

31.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

114