Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde

Š.g. 27. maijā plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēde notiks ZOOM tiešsaistes platformā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2021 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Skrundas novada pašvaldības 2021.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceniece

123

2.

Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loc. S. Japēņins

124

3.

Par galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aizņēmuma ņemšanai projekta “Skrundas autoostas ēku atjaunošana Liepājas iela 15, Skrunda, Skrundas novads”, identifikācijas Nr. SKS/2021/1, īstenošanai

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loc. S. Japēņins

125

4.

Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 2021./2022.gada apkures sezonai

Apvienotajā komiteju sēdē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loc. S. Japēņins

126

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistīto nokavējuma un soda naudas dzēšanu mirušām personām

Apvienotajā komiteju sēdē

Nodokļu admin.

I. Dēvita - Samoška

127

6.

Par debitoru parādu norakstīšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Grāmatvede I. Flugrāte

128

7.

Par Skrundas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

129

8.

Par investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas mazina Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, projektam ”Mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve Skrundas vidusskolā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

130

9.

Par projektu konkursa “Mēs Skrundas novadam!” nolikuma apstiprināšanu un projektu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

131

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes pārdošanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

132

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa pārdošanu, par apmaksas grozījumiem  

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

133

12.

Par garāžas nomas līguma pagarināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

134

13.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

135

14.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma XXX, Skrundā, Skrundas novada’, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

136

15.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

137

16.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu  

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

138

17.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA “Viesturi AZ”

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

139