Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 13. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par deputātes Ineses IVĀNES  pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa

Skrundas novada vēlēšanu komisija

212

2.

Par Skrundas novada domes finanšu komitejas sastāva maiņu

Pašvald. sekret. E. Nudiena

 

213

3.

Par Skrundas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāva maiņu

Pašvald. sekret. E. Nudiena

 

214

4.

Par grozījumiem Skrundas novada domes 31.01.2019. sēdes (prot. Nr. 1, 2.§) lēmumā “Par piedalīšanos projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā””

p/a “Sociālais dienests” direktore A. Vītola

215