Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 9. janvārī plkst. 10.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs

Lēmuma projekta reģ. Nr.

1.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020.gada budžets” apstiprināšanu

Finanšu nod.vad. I.Muceniece

1

2.

Par deleģēšanas līguma par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un tās apsaimniekošanu slēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Izpilddirektors G. Putniņš

 

2

3.

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu

Pašvald. sekret. E. Nudiena

 

3

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre