Notiks Skrundas novada domes sēde

Š.g. 22. jūnijā plkst. 8.30 notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde. Sēde notiks Skrundas kultūras namā.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par Skrundas būvvaldes 14.04.2021. lēmuma “Par patvaļīgas būvniecības radīto seku un bīstamības novēršanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundā, Skrundas novadā” apstrīdēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Skrundas būvvaldes vad.

K. Upenieks

143

2.

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7/2021 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Skrundas novada pašvaldības 2021.gada budžets”” apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod. vad.

I. Muceneice

144

3.

Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

145

4.

Par Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāju

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

146

5.

Par būvprojekta tehniskā projekta stadijā “Skrundas autoostas pieguļošās teritorijas labiekārtošana” izstrādi

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

147

6.

Par  būvprojekta tehniskā projekta stadijā “Vakara ielas pārbūve Skrundā, Skrundas novadā” izstrādi

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod. vad.

E. Zeberliņš

148

7.

Par nepieciešamajiem ieguldījumiem daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Torņa ielā 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

149

8.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokļu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

150

9.

Par izmaiņām pilnvarojuma līgumā par Skrundas novada pašvaldības pienākumu pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekret.

D. Buķele

151

10.

Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “NAS”

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

152

11.

Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “NAS”

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

153

12.

Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “NAS”

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

154

13.

Par dzīvojamās mājas Cieceres ielā 15, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku uz savstarpēja līguma pilnvarotai personai SIA “Skrundas komunālā saimniecība”   

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

155

14.

Par atbrīvojumu no pašvaldības dzīvokļa īres maksas uz laiku

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisija

156

15.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

157

16.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu 

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

158

17.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

159

18.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lēnu Druvas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

160

19.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Jaunkrogzemji”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai 

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

161

20.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

162

21.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Brandavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

163

22.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kalna Ulītes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Nekustamo īpašumu spec. N. Danenbergs

164

23.

Par “Krāmu tirdziņu” Skrundas tirgus laukumā

Apvienotajā komiteju sēdē

Izpilddirektors

G. Putniņš

165

24.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane

166