Paaugstinās nekustamā īpašuma nodokļa likmi laikā ekspluatācijā nenodotām ēkām

Paaugstinās nekustamā īpašuma nodokļa likmi laikā ekspluatācijā nenodotām ēkām

Kuldīgas novada domes 29.09.2022. sēdē pieņemts lēmums, ar kuru nolemts Kuldīgas novadā paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi laikā ekspluatācijā nenodotām ēkām piemērot no 2024. gada 1. oktobra.

Kuldīgas novada pašvaldība atgādina, ka būve, kurai būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliekama ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības). Ņemot vērā, ka līdz 2024. gada 1. oktobrim ir atlikta paaugstinātās nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana, Kuldīgas novada pašvaldība aicina neatlikt dokumentu sakārtošanu būves nodošanai ekspluatācijā vai būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai. Vēršam uzmanību, ka pašreiz Valsts zemes dienestā faktiskā būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījuma plānotā izpilde ir 6 – 7 mēneši.

Lai saņemtu precīzu informāciju, kādi dokumenti būs nepieciešami, lai nodotu ekspluatācijā būvi vai pagarinātu būves būvdarbu veikšanas termiņu, lūdzam sazināties ar Kuldīgas novada būvvaldi, e-pasts BUVVALDE@KULDIGA.LV vai klātienē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, iedzīvotāju pieņemšanas laikā: pirmdienās 15:00 – 18:00 un ceturtdienās 09:00 – 12:00.