Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu beztermiņa īres līgumiem

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu beztermiņa īres līgumiem

Ja īrnieks lieto pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu uz tāda dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kuram nav norādīts termiņš, pašvaldība var prasīt jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz noteiktu termiņu, ievērojot pašvaldības saistošos noteikumus, kas izdoti uz šā likuma 32. panta pamata.

Informējam, ka 2021. gada 1. maijā stājies spēkā “Dzīvojamo telpu īres likums”, kas nosaka, ja Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuru darbība turpinās pēc šā likuma spēkā stāšanās, izīrētājam un īrniekam vienojoties, grozāmi atbilstoši šā likuma 8. panta pirmās daļas noteikumiem ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par šiem noteikumiem, strīdu izšķir tiesa un šāda prasība ir ceļama ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

2022. gada 31. martā izdoti Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi “Par Kuldīgas novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”, kuros noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumiem, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, termiņš tiek noteikts 10 gadi no Saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas (23.04.2022).

Aicinām iedzīvotājus, kuriem ir noslēgti beztermiņa īres līgumi, līdz 2023. gada 1. maijam sazināties ar SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLO SAIMNIECĪBU" (T.63331258), lai vienotos, par jauna īres līguma noslēgšanu.