Skolas Ēdolē, Turlavā un Kabilē turpina darbu, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ slēgs Nīkrāces pamatskolu

Skolas Ēdolē, Turlavā un Kabilē turpina darbu, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ slēgs Nīkrāces pamatskolu

Ēdoles, Z.A. Meierovica Kabiles un Turlavas pamatskolas savu darbu turpina kā ierasts, nepietiekamā skolēnu skaita dēļ ar 2024. gada 1. augustu slēgs Nīkrāces pamatskolu – tā 25. janvāra sēdē lēma Kuldīgas novada domes deputāti.

Analizējot skolēnu skaita dinamiku Kuldīgas novada pagastu skolās, secināts, ka minimālo skolēnu skaitu, ko savā ziņojumā noteikusi (IZM), ilgtermiņā nespēs sasniegt Nīkrāces pamatskola, kurā šobrīd mācās 38 skolēni, zems skolēnu skaits ir arī Ēdoles pamatskolā (67 skolēni) Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā (70 skolēni), un Turlavas pamatskolā (75 skolēni). Tas nozīmē, ka skolas nesaņems pietiekamu finansējumu pedagogu algām un šim mērķim būs jārod līdzekļi no pašvaldības budžeta, kas pie esošā skolu skaita nākamajā mācību gadā būtu vismaz 600 tūkstoši eiro.

Vērtējot skolu rādītājus, finanšu un demogrāfijas datus, pedagogu noslodzi, skolēnu skaitu, tiekoties ar vecākiem un skolu direktoriem, deputāti lēma no budžeta līdzekļiem finansēt skolas Ēdolē, Turlavā un Kabilē. Vienlaikus lai stabilizētu situāciju un stiprinātu skolu konkurētspēju ilgtermiņā, rosināja pilnveidot izglītības kvalitātes kontroles mehānismus, kā arī skolēnu piesaistē veicināt ciešāku sadarbību ar pagastu pārvaldēm un pedagogiem.

“Apzināmies, ka nesakārtojot skolu tīklu saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijām, izmaksu kopsumma, kas gulsies uz pašvaldības pleciem, palielināsies, tomēr skolu tīkls jāvērtē plašāk, domājot par pagastu kopienu vajadzībām. Uzklausot pagastu pārvalžu vadītāju, skolu direktoru, pedagogu, skolēnu vecāku ierosinājumus, kuri pauda gatavību aktīvi līdzdarboties situācijas risināšanā, ir skaidrs, ka finansējums pedagogu algām ir jāatrod. Tas nebūs viegli un visām pusēm būs aktīvi jāstrādā, lai situācija stabilizētos ilgtermiņā – gan domājot par skolēnu piesaisti un skolu konkurētspējas stiprināšanu, gan ar sapratni raugoties uz finansējuma sadali” uzsver Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

Meklējot iespējamos risinājumus pedagogu algu finansēšanai, deputāti rosināja sakārtot brīvpusdienu sistēmu, veicinot vecāku līdzatbildību savlaicīgi atteikt pusdienas, ja skolēns mācību iestādi neapmeklē. Ik dienu brīvpusdienas Kuldīgas novadā saņem 3 tūkstoši bērnu un vienas porcijas izmaksas ir 3 eiro – tas nozīmē, ka no pašvaldības budžeta katru dienu 9 tūkstoši eiro tiek novirzīti šim mērķim, kas gada ietvaros sastāda gandrīz miljonu eiro. Sadarbībā ar Kuldīgas Digitālo centru nepieciešams pārskatīt pusdienu atteikšanas sistēmu un kārtību katrā skolā un novadā, tā līdzekļus izdotos ieekonomēt. Tāpat deputāti vienojās pārskatīt budžetu izklaides pasākumiem, rūpīgi vērtējot un pārdomājot formātu un izmaksu pozīcijas.

No jaunā mācību gada slēgs Nīkrāces pamatskolu, pirmsskolas grupas darbu turpina kā ierasts

Kritiska situācija ir Nīkrāces pamatskolā. Tajā patlaban izglītības programmu klātienē no 1. līdz 9. klasei iegūst 38 skolēni. Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ Nīkrāces pamatskolā jau šogad netika atvērta pirmā klase.  Izglītojamo nav arī  piektajā klasē. Mazs skolēnu skaits ir arī citās klasēs 4. klasē ir 3, bet 3. un 7. klasēs katrā 4 bērni, kas saskaņā ar IZM vadlīnijām ir nepietiekami, lai skola saņemtu finansējumu. Arī demogrāfiskie rādītāji saglabājas zemi – 2023. gadā Nīkrāces pagastā piedzimuši 6 bērni, 2022. gadā  – 3, bet 2021. gadā  – 6. Lai saglabātu skolu, no pašvaldības budžeta nākamajā mācību gadā nepieciešami vēl papildus vismaz 123 tūkstoši eiro.

Vērtējot Nīkrāces pamatskolas konkurētspēju ilgtermiņā, mazo skolēnu skaitu, ir skaidrs, ka skola nevar nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu. Uz to norāda arī vecāku sūdzības par mācību kvalitāti un zemie eksāmenu rezultāti, apvienotās stundas un pedagogu trūkums.

Domes deputāti lēma Nīkrāces pamatskolu jaunajā mācību gadā neatvērt un uzdot Nīkrāces pagasta pārvaldei sadarbībā ar Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāju izstrādāt maršruta plānu, lai visiem skolēniem nodrošinātu nokļūšanu izglītības iestādēs.

Pirmsskolas grupas darbu turpinās kā ierasts Nīkrāces pamatskolas telpās, un ar šī gada 1. augustu tiks iekļautas Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” sastāvā.