Skrundā precizē teritorijas mazdārziņiem un kārtību to lietošanai

Skrundā precizē teritorijas mazdārziņiem un kārtību to lietošanai

Lai sakārtotu nomas zemju teritorijas Skrundā, ar domes 24. februāra lēmumu precizētas esošās teritorijas, kurā iekopjami mazdārziņi, un noteikta maksa par to lietošanu un maksāšanas kārtība.

Lai iegūtu lietošanā zemi mazdārziņa ierīkošanai, iedzīvotājam jāiesniedz iesniegums Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldē. Pārvaldes vadītāja Guna Skrebele nodrošinās līguma slēgšanu par mazdārziņa izmantošanu un mazdārziņa ierādīšanu dabā. Domes lēmumā noteikts, ka viena mazdārziņa zemes vienība var būt līdz 0,2 ha platībā. Nomas maksa noteikta 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 5 EUR + PVN.