Skrundas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

8. janvārī plkst. 16.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes ārkārtas  sēde.   DARBA KĀRTĪBA  
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1 2 3 4
1. Par zemes gabala iznomāšanu Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas novadā Zemes lietu speciālists N. Danenbergs 1  
2. Par grozījumiem Skrundas novada domes 30.10.2013. sēdes (prot. Nr. 10, 2.§) lēmumā par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 2