Skrundas novada domes sēdes 28.decembrī

Skrundas novada domes sēdes 28.decembrī, pl.10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013.gadā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 269
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 270
3. Par īres maksas paaugstināšanu un samazināšanu pašvaldības dzīvokļos Skrundas pilsētā un Skrundas pagastā Tehniskā sekretāre D.Buķele 271
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Tehniskā sekretāre D.Buķele 272
5. Par pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikuma apstiprināšanu Tehniskā sekretāre D.Buķele 273
6. Par Skrundas Profesionālās vidusskolas pārņemšanu Finanšu komiteja 274
7. Par nosaukumu un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 275
8. Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 276
9. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 277
10. Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Raņķu pagasta teritorijas plānojumam Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 278
11. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 279
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 280
13. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 281
14. Par dzīvokļa piešķiršanu Dzīvokļu komisija 282
15. Par īres līguma pagarināšanu Dzīvokļu komisija 283
16. Par dzīvokļa maiņu Dzīvokļu komisija 284
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Dzīvokļu komisija 285
18. Par Skrundas Bērnu bibliotēkas un Skrundas Pilsētas bibliotēkas stratēģisko plānu 2012-2015 apstiprināšanu Soc., izglīt. un kult. jautājumu komiteja 286