Skrundas novada domes sēdes 31.janvārī

Skrundas novada domes sēdes 31.janvārī, pl.10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par grozījumiem Nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā Admin. lietu nod. vad. I.Freimane 1
2. Par saistošo noteikumu Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets” apstiprināšanu Finanšu nod. vad. I.Muceniece 2
3. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2013 „Grozījumi 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2009 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”” apstiprināšanu p/a „Sociālais dienests” dir. A.Vītola 3
4. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 25.10.2012. saistošajos noteikumos Nr. 10/2012 „Par Skrundas novada simboliku” Attīstības komiteja 4
5. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 25.10.2012. saistošajos noteikumos Nr. 11/2012 „Par pašvaldības nodevām Skrundas novadā” Attīstības komiteja 5
6. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 29.11.2012. saistošajos noteikumos Nr. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā” Attīstības komiteja 6
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 7
8. Par īres maksas iekasēšanu no īrniekiem Skrundas pagasta mājā „Pumpuri” Jurists E.Štāls 8
9. Par īres maksas iekasēšanu no īrniekiem Skrundas pagasta mājās „Dālijas”, „Sieksātes kazarmas”, „Meža ozoliņi”, „Marģietēni” Jurists E.Štāls 9
10. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Tehniskā sekretāre D.Buķele 10
11. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu, zemes gabalu apvienošanu, nosaukumu un adreses piešķiršanu un robežu pārkārtošanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 11
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 12
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ciņi”, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 13
14. Par zemes gabala statusa noteikšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 14
15. Par Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 7.§) lēmuma „Par nosaukumu un adreses piešķiršanu” 2.1.punkta grozīšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 15
16. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 16
17. Par zemes gabala iekļaušanu autoceļu reģistrā un nosaukumu piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 17
18. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 18
19. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 19
20. Par Skrundas novada domes 28.12.2012. sēdes (prot. Nr. 19, 16.§) lēmuma „Par dzīvokļa maiņu” atcelšanu Dzīvokļu komisija 20