Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

Skrundas novada domes sēde notiks 26.aprīlī pl.10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Nolikuma par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā apstiprināšanu Finanšu komiteja 69
2. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 2011. gada pārskata apstiprināšanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes pr. A. Rudzroga 70
3. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentes apstiprināšanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes pr. A. Rudzroga 71
4. Par telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas novadā, nomas līguma pagarināšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Attīstības komiteja 72
5. Par būvniecības ieceres „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā” publisko apspriešanu Būvvaldes vad. K. Dzenis 73
6. Par izbraukuma tirdzniecību Skrundas svētkos Attīstības nodaļa 74
7. Par biedrības „Lejaskurzeme” iesniegumu finansiālam atbalstam veselības rehabilitācijas organizēšanai biedrības bērniem Attīstības komiteja 75
8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas vidusskolā Finanšu komiteja 76
9. Par izmaiņām Skrundas vidusskolas nolikumā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 77
10. Par Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” darbu vasarā Finanšu komiteja 78
11. Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 79
12. Par projektu konkursa „Darīsim kopā!” vērtēšanas komisijas izveidošanu Attīstības komiteja 80
13. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 81
14. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu. spec. N. Danenbergs 82
15. Par zemes gabalu iznomāšanu Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 83
16. Par nosaukumu un adreses maiņu Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 84
17. Par adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 85
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Tukumi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 86
19. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas novadā Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 87
20. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 88
21. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Dzīvokļu komisija 89
22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 90
23. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 91
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Dzīvokļu komisija 92
25. Par īres līgumu slēgšanu ar SIA “Scrumcaps komunālā saimniecība” Dzīvokļu komisija 93
26. Par Skrundas novada domes 22.03.2012. sēdes (prot. Nr. 5, 15.§) lēmuma “Par dzīvokļu piešķiršanu” 3.4. punkta atcelšanu Dzīvokļu komisija 94
27. Par nolikuma “Par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu” apstiprināšanu un Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 95
28. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 23. kongresā un biedru sapulcē Attīstības komiteja 96