Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

Skrundas novada domes sēde notiks 29. novembrī pl.10.00 Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā. DARBA KĀRTĪBA.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 13/2012 „Grozījumi 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 „Skrundas novada pašvaldības 2012. gada budžets”” apstiprināšanu Finanšu komiteja 242
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestādes amatu sarakstos Izglīt. spec. I. Flugrāte 243
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 244
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda pārrēķinu par īpašuma „Svēteļi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 245
5. Par atļauju ieķīlāt nekustamo īpašumu Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā Finanšu komiteja 246
6. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību Attīstības komiteja 247
7. Par telpu nomas līguma izbeigšanu Attīstības komiteja 248
8. Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Rudbāržu pagasta teritorijas plānojumam Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 249
9. Par adrešu datu sakārtošanu atbilstoši Nīkrāces pagasta teritorijas plānojumam Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 250
10. Par adrešu datu sakārtošanu Skrundas pagastā Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 251
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Skribaiši”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 252
12. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 253
13. Par zemes gabala lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 254
14. Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu Zemes lietu.spec. N. Danenbergs 255
15. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 256
16. Par būvju īpašuma izveidošanu un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 257
17. Par saimniecības sadalīšanu un zemes gabala pievienošanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 258
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dārznieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabalu apvienošanai, robežu pārkārtošanai, nekustamā īpašuma „Kapenieki”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, robežu pārkārtošanai un nekustamā īpašuma „6278C008 Darbnīcas magones”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, robežu pārkārtošanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 259
19. Par saistošo noteikumu Nr. 12/2012 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas novadā” apstiprināšanu  Admin. lietu nod. vad. I.Freimane 260
20. Par saistošo noteikumu Nr. 14/2012 „Par koku ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu Admin. lietu nod. vad. I.Freimane 261
21. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 262
22. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 263
23. Par dzīvokļa maiņu Dzīvokļu komisija 264
24. Par īres līguma pagarināšanu Dzīvokļu komisija 265
25. Par Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai Attīstības nod. vad. Z.Eglīte 266
26. Par grozījumiem Nīkrāces pamatskolas nolikumā Nīkrāces pamatskolas direktore. S.Rumpe 267