Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

30.maijā pl.10.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA.
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” apstiprināšanu   Finanšu komiteja 110
2. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane 111
3. Par aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” un projekta „Klusās ielas un ceļa Skrunda-Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā” realizācijai Finanšu nod. vad. I.Muceniece 112
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa 113
5. Par izmaiņām deleģēšanas līgumā par dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Attīstības komiteja 114
6. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu   Tehniskā sekretāre D.Buķele 115
7. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 116
8. Par reālservitūta nodibināšanu pašvaldībai piekrītošā zemes gabalā Amatnieku ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 117
9. Par zemes gabala „Pie Videniekiem”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 118
10. Par saimniecības „Ķirsīši”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 119
11. Par saimniecības „Dižirbes”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 120
12. Par zemes gabala „Druvnieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 121
13. Par nekustamā īpašuma „Gobas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 122
14. Par zemes ierīcības projekta „Lāses”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Zemes lietu speciālists N.Danenbergs 123
15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 124
16. Par īres līgumu pagarināšanu Dzīvokļu komisija 125
17. Par īres līguma pārtraukšanu    Dzīvokļu komisija 126
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu  Dzīvokļu komisija 127