Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

27.jūnijā pl.8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par Skrundas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 7
2. Par biedrības „Latvijas Politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja Gunāra RESNĀ iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 8
3. Par Laimoņa GRUNDMAŅA iesniegumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 9
4. Par piedalīšanos projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 10
5. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu ģimeņu biedrības „Ligzda” projektam „Kopā uz sadarbību aktīvai jaunatnei” Apvienotajā komiteju sēdē Jaunatnes lietu spec. B.Eversone 11
6. Par grozījumiem Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 13.§) lēmumā „Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 12
7. Par projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” finanšu plāna apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē SIA „Skrundas komunālā saimniecība” projektu vad. asist. E.Rubeža 13
8. Par Skrundas novada pašvaldības un Kuldīgas novada pašvaldības vienotu iepirkumu komisiju Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 14
9. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 15
10. Par Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu komisijas nolikuma apstiprināšanu un Skrundas novada pašvaldības Arhīva nolikuma apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult. jaut. komiteja 16
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A.Kāpiņa 17
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Bergi” un „Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 18
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Slugas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un nosaukumu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 19
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Paegļi”, Skrundā, Skrundas novadā, un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 20
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Spalas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 21
16. Par saimniecības „Kļavas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 22
17. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības lietošanā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 23
18. Par zemes gabalu platības precizēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs
 
24
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 25
20. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 26
21. Par īres līgumu pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 27
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 28
IEBALSOT      
23. Par Skrundas vidusskolas direktora Aināra ZANKOVSKA iesniegumu