Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

25.jūlijā pl.8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Sagatavo Izskata
1. Par novadu vēlēšanu komisiju izveidi Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane  
2. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” realizācijai Finanšu nodaļas vad. I.Muceniece Finanšu komiteja
3. Par īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pilotēšanu projekta „My Social Responsibility” ietvaros  Attīstības nod. vad. Z.Eglīte Finanšu komiteja
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikumu apstiprināšanu „Vēršmuiža”- 4, 5, 6 un „Mežsētas” -3, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Finanšu komiteja Finanšu komiteja
5. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles nolikumu apstiprināšanu Vakara ielā 9, Skrundā, Skrundas novadā Finanšu komiteja Finanšu komiteja
6. Par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iesniegumu Finanšu komiteja Finanšu komiteja
7. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības 24. kongresā Finanšu komiteja Finanšu komiteja
8. Par pašvaldības automašīnu nodošanu utilizācijai Finanšu komiteja Finanšu komiteja
9. Par atļauju slēgt līgumu ar AS „Latvenergo” par elektroenerģijas iepirkumu Skrundas novada pašvaldības vajadzībām Finanšu komiteja Finanšu komiteja
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu admin. A.Kāpiņa Finanšu komiteja
11. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
12. Par saimniecības „Ābolkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
13. Par saimniecības „Līņi” un „Veckaupiņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
14. Par nosaukuma piešķiršanu ēkai „Baronstaļļi”, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
15. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam „Kastaņi”, Ciecerē, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
16. Par adreses piešķiršanu ēkām, Skrundā, Skrundas novadā Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
17. Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem, Skrundā, Skrundas novadā Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
19. Par zemes ierīcības projekta „Krasti”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā apstiprināšanu Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
20. Par adrešu anulēšanu Skrundas novadā Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
21. Par adreses piešķiršanu dzīvokļiem „Kūdras māja3”, Skrundā, Skrundas novadā Zemes lietu spec. N.Danenbergs Attīstības komiteja
22. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
23. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
24. Par īres līgumu pagarināšanu Dzīvokļu komisija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
25. Par dzīvokļa maiņu Dzīvokļu komisija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
26. Par dzīvojamās telpas apakšīri Dzīvokļu komisija Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
IEBALSOT
  Par deputāta Naura GAIĶA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa Skrundas novada vēlēšanu komisija  
  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Nodokļu administratore A.Kāpiņa  
  Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mednieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu spec. N.Danenbergs  
  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Administratīvo lietu nod. vad. I.Freimane