Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

26.septembrī pl.8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 86
2. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane 87
3. Par telpu nomu Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 88
4. Par izmaiņām Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” amatu sarakstā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 89
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, un Skrundas novada domes 31.01.2013. sēdes (prot. Nr. 1, 26.§) lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 90
6. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Rudbāržkalni”, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 91
7. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem „Bāķi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, „Vecvanagi”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 92
8. Par galvojumu aizdevuma saņemšanai projektā „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 93
9. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 94
10. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 95
11. Par īres līguma pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 96
12. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 97
13. Par domes priekšsēdētājas Nellijas KLEINBERGAS komandējumiem un atvaļinājumu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 98
14. Par Skrundas novada domes deputāta Zigurda PURIŅA ievēlēšanu sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 99
15. Par Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane 100
IEBALSOT      
16. Par Rudbāržu pagasta padomes 13.11.2008. sēdes (prot. Nr. 12, 2.§) lēmuma „Par zemes platības noteikšanu MKS „Rudbāržkalns” piederošo ēku uzturēšanai, nosaukumu un adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķa noteikšanu” 1.6., 1.7. un 1.8. punkta grozīšanu   Zemes lietu spec. N.Danenbergs 101
17. Par saimniecības „Kraulīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu   Zemes lietu spec. N.Danenbergs 102