Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

24.oktobrī pl.8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj.Nr.
1. Par rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā konkursā projekta „Laivu pievadceļa izbūve pie Ventas Skrundā” īstenošanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 105
2. Par projektu „Samariešu atbalsts mājās” Apvienotajā komiteju sēdē Soc., izglīt. un kult. jautāj. komiteja 106
3. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, Skrundas novadā, nomai Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D.Buķele 107
4. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekretāre D.Buķele 108
5. Par daļēju siltumapgādi dzīvojamā mājā „Pumpuri”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Izpilddirektors G.Putniņš 109
6. Par mantisko ieguldījumu pamatkapitāla palielināšanai un nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieguldot to SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatkapitālā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 110
7. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane 111
8. Par Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību vadītājiem Apvienotajā komiteju sēdē Izglītības nod.vad. I.Flugrāte 112
9. Par Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 113
10. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas novada bibliotēkām Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I.Freimane 114
11. Par zemes daļas „Stari”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, lietošanas mērķa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 115
12. Par saimniecības „Mazpriedītes”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 116
13. Par saimniecības „Jaunmuižnieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes gabala pievienošanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 117
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Mednieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 118
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Zīles”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N.Danenbergs 119
16. Par saistošo noteikumu Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult. jautāj. komiteja 120
17. Par saistošo noteikumu Nr. 23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Sociālo, izglītības un kult. jautāj. komiteja 121
18. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane, finanšu nod.vad.I.Muceniece 122
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 123
20. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 124
21. Par īres līguma pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 125
22. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 126
23. Par Dzīvokļu komisijas sastāva maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 127
24. Par Skrundas novada domes 27.06.2013. sēdes (prot. Nr. 3, 9.§) lēmuma „Par Skrundas novada pašvaldības komisijām” 1.punkta atcelšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 128
IEBALSOT
25. Par atbalstu SIA „Skrundas komunālā saimniecība” kredītlīnijas piešķiršanai     129
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Dambenieki”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai   Zemes lietu spec. N.Danenbergs 130
27. Par saimniecības „Tīriņi”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu     Zemes lietu spec. N.Danenbergs 131
28. Par nosaukuma piešķiršanu, zemes gabala pievienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu   Zemes lietu spec. N.Danenbergs 132
29. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai   Attīstības nod.vad. Z.Eglīte 133