Skrundas novada domes sēdes darba kārtība

27. decembrī plkst. 10.00 Skrundā, Raiņa ielā 11, notiks Skrundas novada domes sēde.   DARBA KĀRTĪBA  
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Izskatīts Sagatavoja Lēmuma proj. Nr.
1 2 3 4 5
1. Par saistošo noteikumu Nr. 26/2013 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 2013.gada budžets”” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu nod.vad. I. Muceniece 171
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 172
3. Par Skrundas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu 2014.gadam Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 173
4. Par grozījumiem nolikumā par atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā Apvienotajā komiteju sēdē Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 174
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Apvienotajā komiteju sēdē Nodokļu admin. A. Kāpiņa 175
6. Par īres un komunālo maksājumu parādu norakstīšanu Apvienotajā komiteju sēdē Finanšu komiteja 176
7. Par pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas protokola, izsoles noteikumu apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Tehniskā sekret. D. Buķele 177
8. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 178
9. Par zemes un garāžas nomas līgumu izbeigšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības komiteja 179
10. Par saimniecības sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 180
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Purenes”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un nekustamam īpašumam „Vecausekļi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 181
12. Par adreses piešķiršanu pašvaldībai piekrītošiem zemes gabaliem Skrundā, Skrundas novadā Apvienotajā komiteju sēdē Zemes lietu spec. N. Danenbergs 182
13. Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 183
14. Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un saistošo noteikumu Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Attīstības nod.vad. Z. Eglīte 184
15. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 185
16. Par dzīvokļu piešķiršanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 186
17. Par īres līguma pagarināšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 187
18. Par atteikumu no piešķirtā dzīvokļa Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 188
19. Par dzīvokļa maiņu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 189
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Apvienotajā komiteju sēdē Dzīvokļu komisija 190
21. Par grozījumiem Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra nolikumā Apvienotajā komiteju sēdē Soc., izglītības un kult.jaut.komiteja 191
           
IEBALSOT      
22. Deputāta Romāna BOLSUNOVSKA pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa     192
23. Par Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.10.2006. sēdes (prot. Nr. 21, 3.§) lēmuma „Par adreses un nosaukuma piešķiršanu” 2.3.punkta grozīšanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs   193
24. Par saimniecības „Radziņi”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu   Zemes lietu spec. N. Danenbergs 194
25. Par precizējumiem Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”     195
         
INFORMĀCIJAI      
  A/S „Latvijas Finieris” Liepājas MRS direktora Jura OTAŅĶA iesniegums Informē N. Danenbergs, G.Putniņš