Skrundas novada sēdes darba kārtība

Skrundas novada domes sēde notiks 24.maijā pl.10.00, Raiņa ielā 11, Skrundā. DARBA KĀRTĪBA.
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par būvniecības ieceri „Karjera izveidošana nekustamā īpašumā „Salnas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā” Būvvaldes vad. K.Dzenis 104
2. Par nekustamā īpašuma – Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, iegādi Finanšu komiteja 105
3. Par aizņēmumu no Valsts kases nekustamā īpašuma Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā, iegādei Finanšu komiteja 106
4. Par zemes gabala daļas iznomāšanu Zemes lietu. spec. N.Danenbergs 107
5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu Zemes lietu. spec. N.Danenbergs 108
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Strāši”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai un zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Pērkona ielā 1, Skrundā, Skrundas novadā, zemes gabala sadalīšanai Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 109  
7. Par zemes gabalu platības precizēšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 110
8. Par zemes gabalu sadalīšanu un adreses piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 111
9. Par saimniecības sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 112
10. Par Rudbāržu pagasta padomes 18.08.2008. sēdes (prot. Nr. 8, 2.§) lēmuma „Par pagasta padomes zemes lietojumu un pašvaldībai piekritīgo zemju izvērtējumu” pielikuma Nr. 2, 3. punkta grozīšanu Zemes lietu.spec. N.Danenbergs 113
11. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā Dzīvokļu komisija 114
12. Par dzīvokļu piešķiršanu Dzīvokļu komisija 115
13. Par bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu Izglīt. spec. I. Flugrāte 116