Nīkrācē notiks sacensības novusā

 Nīkrācē notiks sacensības novusā

Kuldīgas novada Nīkrāces pagasta  nolikums sacensībām novusā

Mērķis un uzdevumi

 1. Mērķis - popularizēt veselīgu dzīves veidu un sekmēt sporta attīstību novadā.
 2. Uzdevumi :
  1. Noskaidrot sporta spēļu Novuss labāko spēlētāju.
  2. Uzlabot iedzīvotāju fizisko un garīgo veselību.
  3. Popularizēt novusu kā spēli, aktīvu atpūtu, veselīgu dzīves veidu, ar pārliecību, ka sportam nav valodu barjeras.

Sacensību vadība

 1. Sacensības organizē Kuldīgas novada Nīkrāces pagasta sporta darba organizators, turpmāk tekstā – organizators.
 2. Sacensības vada organizatoru apstiprināts galvenais organizators.
 3. Sacensību galvenais tiesnesis Ilona Rītiņa.

Sacensību vieta un laiks

 1. Sacensības notiek Nīkrāces Atpūtas centrā, Nīkrāces pagastā, Kuldīgas novadā.
 2. Sacensības notiek 2023.gada 2.decembrī.
 3. Reģistrācija no plkst. 9.30. Pirmās spēles sākums plkst.10:00.

 

Sacensību dalībnieki

 1. Drīkst piedalīties ikviena persona neatkarīgi no dzimuma.
 2. Sacensībās piedalās Kuldīgas novada iedzīvotāji, kā arī uzaicinātas komandas un dalībnieki no citiem novadiem.
 3. Ja sacensību dienā pieteiksies vismaz 5 sievietes, tad sievietes spēlēs atsevišķā grupā.
 4. Sacensībās atļauts startēt 2007.gadā dzimušiem un vecākiem.

 

Sacensību sarīkošanas kārtība

 1. Sacensības   notiek   vadoties   pēc   šī   Nolikuma   un   pēc         Novusa        spēles noteikumiem (atvieglinātiem noteikumiem).
 2. Precīza sacensību izspēles sistēma tiks izstrādāta ņemot vērā tajā pieteikto komandu skaitu .
 3. Spēli tiesā viens tiesnesis.

 

Pieteikumi

 1. Pieteikums:
  1. Dalībniekam ierodoties uz sacensībām, ir jāreģistrējas sacensību sekretariātā.
  2. Visām formalitātēm ir jābūt nokārtotām līdz pirmajai spēlei, pretējā gadījumā komandas piedalīšanās spēlēs nav iespējama.

Vērtēšana

 1. Precīza  sacensību izspēles sistēma    tiks izstrādāta ņemot vērā tajā pieteikto dalībnieku skaitu .
 2. Spēle notiek sešos setos.
 3. Ja notiks apakšgrupu spēles, tad vienā kārtā noteiks pēc sekojoša principa:

7.2.1.par uzvarētu spēli -2 punkti;

 1. par neizšķirtu rezultātu -1 punkts;
 2. par zaudējumu vai neierašanos uz spēli punktus nepiešķir;
 3. ja diviem vai vairākiem dalībniekiem sakrīt punktu skaits, tad augstākās vietas ieguvēju nosaka:
  1. uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;
  2. iegūto un zaudēto punktu attiecība savstarpējās spēlēs; 7.2.4.3.iegūto un zaudēto punktu attiecība visās spēlēs;

Tiesāšana. Protesti

 1. Sacensību galvenais organizators sastāda sacensību izspēles grafiku un ir atbildīgs, lai sacensības noritētu saskaņā ar sacensību nolikumu.
 2. Galvenais organizators vada un norīko sacensību tiesnesi un norīko sekretariātu.
 3. Spēļu rezultāti tiek pierakstīti uz oficiālajiem sacensību protokoliem. Pierakstu veic sacensību tiesnesis. Pēc spēļu kārtas beigām protokols ar tiesneša parakstu jānodod sekretariātā. Tas jādara dalībniekam –uzvarētājam.
 4. Sekretariāts veic rezultātu apkopošanu un sacensību grafika veidošanu.
 5. Visus strīdus un nesaskaņas starp spēļu dalībniekiem risina spēles tiesnesis. Ja vienošanos nav iespējams panākt, tiek pieaicināts Galvenais organizators. Galvenā organizatora lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs.
 6. Dalībnieks, kas iesniedz protestu, pēc spēles nekavējoties par to paziņo sacensību tiesnesim.
 7. Protestā, kuru paraksta dalībnieks, jābūt izsmeļošai motivācijai.
 8. Dalībniekam, iesniedzot protestu, jāiemaksā organizatoriem EUR 25,- . Ja protestu apmierina, iemaksātā nauda tiek atmaksāta protesta iesniedzējam.
 1. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas turnīra galvenais organizators izskata lietu pēc būtības un pieņem lēmumu 30 min. laikā. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses.

Organizators

 1. Uzņemas atbildību par pasākuma sportiskās daļas Nolikuma izstrādāšanu un sacensību organizāciju.
 2. Uzņemas   visa   nepieciešamā    ekipējuma   transportēšanu   un uzstādīšanu sacensību norises vietā.
 3. Nodrošina kvalificētu tiesnešu darbību.

9.5. Veic visas pārējās darbības, saistītas ar sacensību realizācijas procesu.

Apbalvošana

 1. Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji, apbalvo ar medaļām un diplomiem. Balvas nodrošina sacensību organizators.
 2. Apbalvošana notiks uzreiz pēc sacensību noslēgšanās.

Cita informācija

 1. Sacensību dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, savas veselības  un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības). Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā.
 2. Sacensību rīkotāji nodrošina spēļu sekretariātu, tiesnesi, medicīnas palīdzības pieejamību, kā arī turnīra norises vietā nodrošina sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu un ir atbildīgs par to.
 3. Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus.
 4. Informācija par sacensību norisi tiks publicēta Kuldīgas novada mājas lapā.