Aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu: Līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai

Aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu: Līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai

Saskaņā ar jauno Pašvaldību likumu, ir izdodami jauni saistošie noteikumi par Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā.  Mūsu novads ir bagāts ar valsts, reģiona un vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem, to saglabāšana ir konkrēto objektu īpašnieku pienākums, kura realizācija ir gan valsts, gan pašvaldības un sabiedrības interesēs.

Saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo kultūrvēsturisko būvmantojumu objektu saglabāšana. Pamatojums saistošo noteikumu izdošanai ir tajos noteiktā kārtība, kādā pašvaldība atbalsta un piešķir finanšu līdzekļus par publiskai apskatei pieejamiem kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektiem, kas atrodas Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tajā skaitā noteikumi satur prasības:

  • līdzfinansējuma saņēmējiem;
  • līdzfinansējuma veidam, lielumam un intensitātei;
  • ar līdzfinansējumu sedzamajiem izdevumiem;
  • pieejamajam līdzfinansējumam;
  • saimnieciskajā gadā īstenojamo darbību kopumam, kura mērķis ir kultūrvēsturiskā būvmantojuma objektu saglabāšana un projektu konkursam;
  • projektu īstenošanai un līdzfinansējuma samaksas nosacījumiem un de minimis atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Vairāk informācijas šeithttps://kuldigasnovads.lv/saistoso-noteikumu-projekti/

Aicinām iedzīvotājus aizpildīt anketu un izteikt savus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu:

https://docs.google.com/forms/d/1u1nsJGp1ZPaiiyBR8pglQyOgA0EqV5Iek6o-qyH7AtU/edit

Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sniegt iedzīvotājiem daudzveidīgu kultūras piedāvājumu un iespēju piedalīties kultūras dzīvē, sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu un sniegt atbalstu kultūras norisēm.

Ievērojot šo regulējumu,

Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24. panta otrā daļa nosaka pašvaldības tiesības piešķirt budžeta līdzekļus sabiedrības apskatei pieejamu reģiona un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kā arī sabiedrības apskatei pieejamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

Pozitīva sociālā ietekme un ietekme uz iedzīvotāju veselību – novēršot kultūras pieminekļos esošas un iespējamas bīstamības, tos atjaunojot, restaurējot un konservējot. Sekmīgas saistošo noteikumu darbības gadījumā ilgtermiņā šāds atbalsts veicinās Kuldīgas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un kvalitātes paaugstināšanu, kas var paaugstināt gan interesi par nekustamajiem īpašumiem un dzīvesvietu Kuldīgas vēsturiskajā centrā, gan veicināt ar tūrismu saistīto nozaru – amatniecības, ēdināšanas, naktsmītņu u.c. uzņēmējdarbības nozaru aktivitāti.

Saistošo noteikumu projektu izstrādājusi Kuldīgas novada pašvaldības speciālistu darba grupa, saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Kuldīgas novada būvvaldi un Finanšu ministriju. Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajai daļai, lai informētu sabiedrību par saistošo noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, saistošo noteikumu projekts tiek publicēts Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.kuldigasnovads.lv.

Pēc sabiedrības viedokļa saņemšanas un izskatīšanas, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Finanšu ministrijai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu izsludinās, tos publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Uzziņai:

20023. gada 1. janvārī stājās spēkā Pašvaldību likumsun zaudēja spēku likums “Par pašvaldībām”. Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam; līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma “Par pašvaldībām” normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. Ievērojot šo regulējumu, ir izdodami jauni saistošie noteikumi par Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā