Aicina pieteikt iedzīvotājus Goda balvu un Pateicības rakstu saņemšanai

Aicina pieteikt iedzīvotājus Goda balvu un Pateicības rakstu saņemšanai

Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs apbalvojumus - Goda balvas un Pateicības rakstus.

Apbalvojumu pasniegšanas mērķis ir rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi, radoši, iesaistīties novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē. Skrundas novada domes apbalvojums tiek piešķirts fiziskām un juridiskām personām.

Goda balva un Goda raksts (turpmāk tekstā Goda balva) ir augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā par mūža ieguldījumu darbā un atbalstu Skrundas novadam.

Pateicības raksts ir Skrundas novada domes priekšsēdētāja rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par sadarbību ar Skrundas novada domi.

Ierosinājumus par Skrundas novada domes apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā. Izvirzīt personu Skrundas novada domes apbalvojuma piešķiršanai var jebkura persona, Skrundas novada domes pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde un organizācija, citi pilsētā un novadā esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas, un sabiedriskās organizācijas, Skrundas novada domes komisijas un komitejas.

Lūdzam, iesniedzot ierosinājumus par personu apbalvošanu, norādīt apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darba un dzīves vietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos; jānorāda arī iesniedzēja juridiskais statuss vai fiziskās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats un dzīvesvieta; klāt lūdzam pievienot rekomendācijas rakstu, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.

Pieņemot lēmumu par Goda balvas vai Pateicības raksta piešķiršanu, tiks vērtēta kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, brīvprātīgā iniciatīva; ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā; pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; profesionālā darbība; mūža ieguldījums un īpaši nopelni; varonība ekstremālās situācijās; citi īpaši nopelni.

Iesniegtos priekšlikumus par kandidātiem apbalvošanai ar Goda balvu vai Pateicības rakstu apkopos Skrundas novada domē. Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiks publicēts vietējā laikrakstā. Par to tiks informēti ierosinājuma iesniedzēji un apbalvojamās personas, kuras tiks uzaicinātas uz svinīgo apbalvojuma pasniegšanas sarīkojumu.

Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā līdz 23. oktobrim. Balvas pasniegšanas noteikumi un iesnieguma veidlapa atrodama:

NOTEIKUMI

IESNIEGUMA VEIDLAPA