Aicinājums saistībā ar Āfrikas cūku mēra izplatību

Aicinājums saistībā ar Āfrikas cūku mēra izplatību Sakarā ar bīstamās slimības straujo izplatīšanos atgādinām, ka visiem cūku turētājiem Lauksaimniecības datu centrā ir jāveic dzīvnieku novietnes un cūku reģistrācija. Savukārt iedzīvotājus, kuri atrod nobeigušos meža dzīvniekus, īpaši – mežacūkas, aicinām sazināties ar Skrundas novada pagastu pārvalžu vadītājiem vai pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu. Informācija mājas cūku turētājiem Zemkopības ministrija atkārtoti aicina mājas cūku turētājus ievērot, ka dzīvnieku īpašnieki, kuri savā novietnē tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, un kuru novietnes atrodas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkārtējās situācijas teritorijā, ir jāveic šādi pasākumi, lai nepieļautu slimības izplatīšanos savā ganāmpulkā:
 • novietnei ir jābūt slēgtai un, ja nepieciešams, iežogotai, lai novērstu mājdzīvnieku kontaktu ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem. Novietnē regulāri jāveic tīrīšana un dezinfekcija, jāapkaro grauzēji un kukaiņi. Pie ieejas novietnes telpās, kā arī pie iebrauktuves novietnes teritorijā jānovieto ar dezinfekcijas šķīdumu piesūcinātus paklājus;
 • kūtsmēslus regulāri jāizvāc no stāvvietām un jāuzglabā vietās, no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē un novietnē esošie dzīvnieki nenonāk ar tiem kontaktā;
 • slimu vai par saslimšanu aizdomīgu dzīvnieku izolēšanai no veselajiem jāierīko speciāla vieta;
 • novietnē jāierīko dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (līķu, abortīvo augļu, placentu u.c. produktu) uzglabāšanas vieta;
 • nav pieļaujama nepiederošu personu, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku atrašanās dzīvnieku turēšanas vietās;
 • līdz minimumam ir jāsamazina apmeklētāju skaits, tai skaitā veterinārārsta, mākslīgās apsēklošanas tehniķa u.c. vizītes. Ja nepieciešams iekļūt dzīvnieku turēšanas vietā, apmeklētājus jānodrošina ar vienreizējas lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem. Apmeklētājiem obligāti pirms ieiešanas novietnē pie dzīvniekiem jāveic apavu un roku dezinfekcija;
 • darbi jāorganizē tā, lai novietnes teritorijā pārvietojas tikai saimniecībai piederošie transportlīdzekļi (izņemot dzīvnieku barības piegādātājus un blakusproduktu savācējus);
 • novietnē nodarbinātajiem darbiniekiem jānēsā aizsargapģērbs un aizsargapavi (aizsargapģērbu un aizsargapavus lieto tikai dzīvnieku turēšanas vietā, tos nedrīkst iznest no novietnes teritorijas), kā arī ievēro higiēnu, veicot apavu un roku dezinfekciju.
Dzīvnieku īpašniekam ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju par: 1) ĀCM uzliesmojuma (cūku sugas dzīvnieku saslimšanas) apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem – par piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem, iznīcināto dzīvnieku barību, dezinfekcijas izdevumiem, iznīcinātajiem dzīvnieku kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem un iznīcināto inventāru (kompensācijas apmērs noteikts MK 15.03.2005. noteikumos Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”); 2) nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem, kuri atrodas novietnēs ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā, ja novietnēs netiek īstenoti biodrošības pasākumi vai radušies tirdzniecības traucējumi ierobežojumu dēļ (kompensācijas apmērs noteikts MK 17.07.2014. rīkojumā Nr.359 „Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”). Šīs kompensācijas iespējams saņemt tikai par tiem dzīvniekiem, kurus dzīvnieku īpašnieki ir reģistrējuši Lauksaimniecības datu centra datubāzē atbilstoši MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”. Dzīvnieku īpašnieks var nesaņemt normatīvajos aktos noteikto vienoto platību maksājumu, ja nav veikta cūku sugas dzīvnieku identifikācija un reģistrācija. Saskaņā ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors, konstatējot, ka saimniecībā atrodas nereģistrēti dzīvnieki, informē Lauku atbalsta dienestu (LAD) un LAD ir tiesīgs samazināt izmaksājamo vienoto platību maksājumu. Visā Latvijas teritorijā dzīvnieku īpašniekiem ir jāievēro biodrošības prasības, kas noteiktas MK 20.08.2013. noteikumos Nr.621 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”.   Informācija iedzīvotājiem Iedzīvotājus, kuri atrod nobeigušos meža dzīvniekus, īpaši – mežacūkas, aicinām sazināties ar Skrundas novada pagastu pārvalžu vadītājiem vai pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu un informēt, kur tika atrasti nobeigušies dzīvnieki. Tālruņu numuri saziņai:
 • Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere: 63354554, 29378621;
 • Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks: 63354352, 28319185;
 • Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe: 63300871, 26318119;
 • Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš: 63331154, 29555335.
Papildu informācija atrodama Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā ŠEIT un Lauksaimniecības datu centra mājaslapā ŠEIT. Informācijas avots: www.pvd.gov.lv