Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra sagatavotā aktuālā informācija finansējuma piesaistei. Bezmaksas seminārs Kuldīgā "LR tiesisko normu piemērošana, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu" Kurzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Hipotēku banku 2013.gada 22.novembrī plkst. 10:00, Kuldīgas galvenajā bibliotēkā, 1905.gada ielā 6, Kuldīgā, organizē bezmaksas semināru  "LR tiesisko normu piemērošana, uzsākot uzņēmējdarbību ar ES struktūrfondu atbalstu". Semināra darba kārtība:    1. Saimnieciskās darbības tiesiskās formas (SIA, IK, saimnieciskās darbības veicējs), reģistrācija, Latvijas nodokļu likumdošana.    2. LR nodokļi, to veidi - mikrouzņēmuma nodokļa aprēķināšana, deklarēšanas un maksāšanas kārtība, iedzīvotāju atvieglotā ienākuma nodokļa aprēķināšana, fiksētais ienākuma nodoklis, patentmaksa. Lektore Inguna Leibus, Dr.oec., LLU Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore    3. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī attīstībai Hipotēku bankā ar ES struktūrfondu atbalstu. Lektore Jolanta Priedniece, Hipotēku bankas Ventspils filiāles vecākā kredītprojektu vadītāja, filiāles vadītāja vietniece Semināros aicināti piedalīties esošie un topošie uzņēmēji, kas plāno tuvākā vai tālākā nākotnē uzsāk uzņēmējdarbību, kā arī ikviens interesents. Dalību seminārā lūgums pieteikt līdz 2013. gada 21 novembrim pulksten 16:00 mājas lapā www.kurzemesregions.lv, sadaļā Semināri vai pa tālruni 63807276, vai rakstot uz e-pastu: marita.melvere@kurzemesregions.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruni vai e-pastu. Tiem, kuri vēlas saņemt izdales materiālus - prezentācijas, pieteikšanās obligāta.   Izsludināts konkurss LAP pasākumā "Ražotāju grupas" Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Ražotāju grupas". Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un mārketinga procesa nodrošināšanā, tai skaitā jaunu noieta tirgu apgūšanā un produkcijas realizācijā pēc vienota kvalitātes standarta. Atbalstu 2013.gadā piešķir sabiedrībām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu 2012.gadā atzītas par atbilstošām atbalsta saņemšanai noteiktajiem kritērijiem un pirmo reizi par atbilstošām atzītas ne agrāk kā 2009.gada 1.aprīlī. Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2013.gada 13.novembra līdz 9.decembrim. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, sadaļā ES atbalsts. Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/142-razotaju-grupas/   Izsludināts 2014. gada projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina 2014.gada projektu konkursu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”. Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kā arī reģistrēta fiziska persona saimnieciskās darbības veicējs un akreditētas valsts, pašvaldību un privātās izglītības iestādes, kā arī augstskolas, kas reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā. Konkursa ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt šādu aktivitāšu īstenošanai 2014.gadā:
 1. vides izglītību un audzināšanu veicinošu publikāciju sagatavošana un publicēšana periodiskajos izdevumos(iznāk ne retāk kā reizi trīs mēnešos, vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksemplārus) 2014.gadā, prioritāri atspoguļojot un aktualizējot ar Latviju saistītos tematiskos jautājumus par ekosistēmu pakalpojumiem, resursu efektivitāti un vides kvalitāti, kā arī oglekļa mazietilpīgu attīstību;
 2. vides izglītību un audzināšanu veicinošu TV vai radio raidījumu veidošanapārraidīšanai Latvijas Republikā reģistrēto raidorganizāciju raidījumos, t.sk. TV vai radio raidījumu veidošana pārraidīšanai Latvijas Republikā reģistrēto raidorganizāciju raidījumos reģionālajā TV vai radio, prioritāri atspoguļojot un aktualizējot ar Latviju saistītos tematiskos jautājumus par ekosistēmu pakalpojumiem, resursu efektivitāti un vides kvalitāti, kā arī oglekļa mazietilpīgu attīstību;
 3. diennakts vai dienas vides izglītības nometņu organizēšanu bērniem un jauniešiem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām, kuru mērķis ir veicināt izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides aizsardzībā; 
 4. akciju vai kampaņu organizēšana nacionālā vai reģionālā mērogāar dalībnieku skaitu ne mazāku kā 20 (divdesmit), kuros prioritāri atspoguļoti un aktualizēti ar Latviju saistīti tematiski jautājumi par ekosistēmu pakalpojumiem, resursu efektivitāti un vides kvalitāti, kā arī oglekļa mazietilpīgu attīstību;
 5. reģiona un/vai vietējā līmeņa aktivitātes(vietējās vides iniciatīvas), kas vērstas uz vides pārvaldības jautājumu risināšanu praktiskā veidā, iesaistot vietējos iedzīvotājus un sadarbojoties ar citām atbilstošām mērķgrupām.
Aktivitātēs 1. (Periodisko izdevumu izdošana) un 2. (TV un radio raidījumu veidošana) projektu iesniegumi tiek pieņemti no 11.11.2013. līdz 22.11.2013.
Aktivitātēs 3. (Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem), 4. (Akciju un kampaņu organizēšana) un 5. (Atbalsts vietējām vides iniciatīvām) projektu iesniegumi tiek pieņemti no 06.01.2014. līdz 17.01.2014.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikumu prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā. Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā formā pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv sadaļā - Projektu konkursi, Projektu konkursa nolikumi. Sīkāka informācija pa tālr. 67503322; 67503309.   Darba devējiem ir iespēja veidot valsts līdzfinansētas darba vietas Darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā var pieteikties dalībai „Pasākumos noteiktām personu grupām” un izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanai. Pasākumos noteiktām personu grupām var piedalīties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). Darba devēji, kuri piedalās „Pasākumos noteiktām personu grupām”, no NVA saņem ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50% apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ņemot vērā, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kuras darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kura nodarbina bezdarbnieku asistenta personām ar invaliditāti vai pavadoņa, surdotulka, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulka, interešu pulciņa audzinātāja personām ar invaliditāti, speciālā pedagoga profesijā, tad viņam tiek segtas ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas. Finansiāls atbalsts tiek sniegts šādu NVA reģistrēto bezdarbnieku nodarbināšanai:
 • kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāts darbs (vismaz 6 mēnešus ir bezdarbnieka statuss);
 • kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
 • kuri ir vecāki par 50 gadiem;
 • kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
 • kuriem 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba
 • mazākumtautību bezdarbnieki, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.
Darba devējiem jāpiesakās tajās NVA filiālēs, kuru administratīvajā teritorijā viņi ir paredzējuši izveidot darba vietas un nodarbināt bezdarbniekus. Šogad ar NVA atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanai jau ir izveidotas 505 valsts līdzfinansētās darba vietas un 616 darba vietas ESF projekta ietvaros. Latgales reģionā darba devēji izveidojuši arī 84 valsts līdzfinansētas darba vietas personām ar invaliditāti. Lai pieteiktos dalībai pasākumā darba devējam:
 • jāaizpilda pieteikuma forma NVA mājas lapas sadaļā "Darba devējiem" => "Pasākums noteiktām personu grupām" (valsts līdzfinansētā nodarbinātība) un jāpievieno nepieciešamos pielikumus (pieteikuma veidlapu iespējams saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar konsultanta palīdzību);
 • aizpildīto pieteikumu jāiesniedz NVA filiālē, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu (ja pieteikums ir aizpildīts elektroniski, to var nosūtīt arī pa pastu filiālei, kuras teritorijā plānots veidot darba vietu).
NVA filiāle pieņems darba devēju pieteikumus un organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikumi tiks izskatīti un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņos darba devējam un pozitīvās atbildes gadījumā aicinās slēgt līgumu par valsts līdzfinansētas darba vietas izveidi. Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs un NVA mājaslapas sadaļā "Darba devējiem" => "Pasākums noteiktām personu grupām", kā arī tuvākajā NVA filiālē. Filiāļu kontaktinformācija ir pieejama NVA mājaslapā.   Ja darbs ir atrasts attālāk no dzīves vietas - NVA var kompensēt transporta vai dzīvojamo telpu īres izdevumus Kopš šī gada marta Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno pasākumu „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana”, nodrošinot cilvēkiem, kuri darbu atraduši attālāk no savas dzīves vietas, finansiālu atlīdzību transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus darba mēnešus. Oktobra dati liecina, ka reģionālās mobilitātes programmā kopumā piedalās jau 141 nodarbinātais, pārstāvot dažādas tautsaimniecības nozares un visdažādākās specialitātes. Pasākuma dalībnieki strādā tādās profesijās kā veikala pārdevējs,  pavārs, miesnieks, ceha strādnieks, iekārtas operators, autobusa vadītājs, palīgstrādnieks, kūdras ieguves palīgstrādnieks, šuvējs, šķirotājs, atslēdznieks, santehniķis, metinātājs, tramvaja vadītājs, grāmatvedis, lietvedis, tehniskais direktors, noformēšanas mākslinieks, gids, agronoms, farmaceita asistents un citas.  Visvairāk darba mobilitātes pabalstu saņēmēju ir NVA filiālēs Rēzeknē, Ludzā, Aizkrauklē, Jelgavā, Cēsīs un Krāslavā.  Finansiālo atbalstu nodarbinātie pieprasa galvenokārt transporta izdevumu segšanai ceļā no dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ. 63 nodarbinātie dalību reģionālās darba mobilitātes veicināšanas pasākumā jau ir pabeiguši, no tiem 62 turpina strādāt tajās pašās darba vietās. Reģionālās darba mobilitātes pasākums sniedz būtisku atbalstu ne tikai darba ņēmējiem, kas iegūst iespēju strādāt un pelnīt sev iztiku, bet arī darba devējiem, jo palīdz viņiem piesaistīt nepieciešamos speciālistus no citām administratīvajām teritorijām. Tāpat ieguvējas ir daudzas pašvaldības, kuru teritorijās nav pietiekami daudz darba vietu, jo tiek veicināta vietējo iedzīvotāju nodarbinātība - viņi, nemainot savu dzīvesvietu, var strādāt citur. Uz NVA finansiālu atlīdzību pasākuma „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” ietvaros var pretendēt tie komersantu nodarbinātie, kuri ne mazāk kā 2 mēnešus bija reģistrēti NVA kā bezdarbnieki un ir atraduši darbu vismaz 20 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas. Gadījumos, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu vai līdzīgu iemeslu dēļ, un tas būtiski apdraud nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā, NVA reģionālās mobilitātes atbalsta pasākumā var piedalīties arī tie pretendenti, kuri bezdarbnieka statusā reģistrēti pat mazāk nekā 2 mēnešus. Darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt nodibinātām ar komersantu, kurš attiecīgo vakanci vismaz nedēļu bija reģistrējis NVA filiālē vai NVA CV/Vakanču portālā. NVA finansiālā atlīdzība transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai vienam nodarbinātajam nevar pārsniegt kopā 280 latus.  Atbalsts paredzēts darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir plašs darbaspēka pieprasījums. Taču, ja darba devējs Rīgā vēlas uzsākt darba tiesiskās attiecības vienlaicīgi ar vismaz 25 NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, izņēmums attiecībā uz galvaspilsētu netiek piemērots. Tātad, ja NVA klients ir atradis darbu pie komersanta attālāk no savas dzīves vietas, viņam 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas datuma tuvākajā NVA filiālē jāiesniedz pieteikums mobilitātes pabalsta saņemšanai (personīgi, pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu). NVA filiāle triju darba dienu laikā pārbaudīs nodarbinātā atbilstību pasākuma kritērijiem un pieņems lēmumu piešķirt vai atteikt finanšu atlīdzību, par ko paziņos rakstveidā.  Detalizētāka informācija par pasākumu „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” atrodama NVA mājaslapas sadaļā "Klientiem". Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma, Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs Tel. 63807276; 63807275, www.kurzemesregions.lv