Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra sagatavotā aktuālā informācija finansējuma piesaistei. 1. Komersantiem pieejams atbalsts Videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 7,7 miljonu eiro apmērā No šā gada 21. janvāra līdz 20. martam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks atklātu projektu konkursu "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā". Tā ietvaros Latvijas uzņēmējiem videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanai ražošanā ir pieejams atbalsts 7,7 miljonu eiro apmērā. Aktivitātes "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" ietvaros atbalsts tiks piešķirts jaunu iekārtu iegādei, publicitātes pasākumiem, pētniecības pasākumiem un zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri. Programmas mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu produktiem, tehnoloģijām vai procesiem saistīto uzlabojumu veikšanai, kas dod ieguldījumu enerģijas efektīvai izmantošanai, izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam. Vienam atbalsta saņēmējam atklāta konkursa ietvaros maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 700 000, atbalsta intensitāte ir 45 %. Projekta iesniegumus var iesniegt LIAA Lietvedības nodaļā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā). Vairāk informācijas par konkursu LIAA mājaslapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/norvegijas-finansu-instruments/atklatais-konkurss. Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, sadarbībā ar LIAA un donorvalsts programmas partneri - Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu "Innovation Norway". Informācijas avots: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra   2. Latviešu fonds izsludinājis 2014. gada pieteikuma konkursu Latviešu Fonds darbojas ar mērķi veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, atbalstot projektus šajās jomās. Projekti tiek finansēti no Latviešu Fonda ieguldījumu procentiem. Fonda neaizskaramo pamatkapitālu veido fonda dalības maksas, ziedojumi un testamentārie novēlējumi. Projektu konkurss notiek katru gadu no 1. janvāra līdz 15. februārim. Konkurss notiek divās kategorijās:
 • Mazie projekti - no LF pieprasītais finansējums nepārsniedz $2,000 un projekti tiek veikti 1 gada laikā no finansējuma piešķiršanas. Par Mazajiem projektiem aizklātā balsošanā balso Latviešu Fonda padome . Konkursa rezultāti tiek paziņoti aprīļa beigās.
 • Lielie projekti - LF finansējums no $2,000 - $10,000 un projekti tiek veikti 1-3 gadu laikā no finansējuma piešķiršanas. Lielo projektu konkurss notiek divās kārtās. Uz otro kārtu Latviešu Fonda padome izvirza 10 spēcīgākos projektus, par kuriem aizklātā balsošanā balso visi Latviešu Fonda dalībnieki. Konkursa rezultāti tiek paziņoti jūlija vidū.
Projektu var pieteikt gan fiziskas personas gan organizācijas. Šī gada kopējais projektu finansējums ir $30,000, no kuriem $10,000 atvēlēti Mazajiem projektiem un $20,000 Lielajiem projektiem. Latviešu Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas. Kādus projektus pieņem izvērtēšanai?
Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, kas ir iesniegti kokursa noteiktajos termiņos, no 1. janvāra līdz 15. februārim, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un ir:
 • Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums;
 • Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts;
 • Zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi;
 • Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;
 • Projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.
Cik ilgā laikā jāizlieto piešķirtais finansējums?
Mazie projekti ir jāveic un finansējums jāizmanto viena (1) gada laikā, bet Lielie projekti - trīs (3) gadu laikā pēc līdzekļu piešķiršanas. Ja projekts nav paveikts noteiktajās laika robežās un nauda nav izlietota - LF padomei ir tiesības finansējumu atsaukt.
Plašāka informācija pieejama Latviešu Fonda mājaslapā: http://www.latviesufonds.com/.   3. Izsludināts ikgadējs konkurss līdzfinansējuma piešķiršanai Laikmetīgās mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai ABLV Charitable Foundation izsludina ikgadēju konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai Laikmetīgās mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai no 2014.gada 15.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim. ABLV Charitable Foundation izsludina ikgadēju konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai Laikmetīgās mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai no 2014.gada 15.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim. Šogad pieteikumus varēs iesniegt divās kārtās: no 3.-20.janvārim projektiem, kuru norise plānota 2014.gadā un/vai 2015.gadā, un no 13.-27.oktobrim projektiem, kuru norise plānota 2015.gadā. Grantu programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 50 000 eiro uz diviem gadiem. Vienam projektam tiks piešķirts līdz 10 000 eiro un līdz 75% no projekta kopējām izmaksām. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pirmajai kārtai ir 2014.gada 20.janvāris (līdz plkst. 23.59). Grantu konkursa nolikums, pieteikuma forma un budžeta forma ir pieejami Fonda mājas lapā www.ablv.org . Pieteikuma un budžeta formas sūtīt elektroniski uz e-pastu maksla@ablv.org. Uz grantu var pretendēt biedrība vai nodibinājums; pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldību veidota aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu; valsts iestāde vai valsts aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Sīkāka informācija: Ksenija Pegaševa, Labdarības projektu vadītājas asistente
ABLV Charitable Foundation Tālr. (+371) 67281383 E-pasts: maksla@ablv.org, www.ablv.org
  4. Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra" Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma "Kultūra" atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei.
Līdz š.g. 5.februārim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām.
Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. Plašāka informācija: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/mobility-support Kritēriji: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-mobility-programme-for-culture/assessment-criteria Pieteikšanās līdz 5. februārim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/register.php. Kontaktinformācija: Ginta Tropa, Kultūras padomniece, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Tel. +371 67820055, ginta@norden.lv
  5. Pirmie jauniešu projektu iesniegšanas termiņi ES programmas "ERASMUS+" ietvaros 2014. gadā jaunatnes jomas projektus Eiropas Savienības jaunajā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā "Erasmus+" varēs iesniegt 3 reizes gadā:
 • Līdz 17. martam - jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus
 • Līdz 30. aprīlim - jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus un atbalsta jaunatnes politikas reformām projektus
 • Līdz 01. oktobrim - jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus un atbalsta jaunatnes politikas reformām projektus
Organizācijām un uzņēmumiem programmā "Erasmus+" ir iespēja veidot neformālās izglītības jaunatnes jomas projektus un pieteikties finansējumam šādos projektu veidos: Mobilitātes projekti (tikai starptautiski projekti). Mobilitātes projekti jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem ietver jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgo darbu un jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidošanas pasākumus. Minimums 2 partnervalstis. Stratēģisko partnerību projekti (tikai starptautiski projekti). Iespējams veidot lielāka mēroga starptautiskus projektus, iesaistot vairākus projektu partnerus, lai rastu jaunus risinājumus kādam jaunatnei būtiskam jautājumam, piemēram, bezdarbs. Tāpat šajā projektu veidā būs iespēja veidot starptautiskus jauniešu iniciatīvas projektus, lai vecinātu jauniešu uzņēmīgumu - šie var būt īsāki un vienkāršāki projekti. Minimums 2 partnervalstis. Atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti veicina strukturēto dialogu starp jauniešiem/jaunatnes organizācijām un lēmumu pieņēmējiem starptautiskā un nacionālā mērogā. Iespējami nacionāli un starptautiski projekti. Semināri, tikšanās, informatīvi pasākumi, debates u.c. Šis jaunajā programmā ir vienīgais projektu veids, kur iespējami Latvijas līmeņa projekti. Projektu pieteikumu paraugi jeb e-formas pagaidām ir pieejamas Eiropas Komisijas (EK) tīmekļa vietnē angļu valodā http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm , spēkā esošas un tulkotas latviešu valodā, e-formas būs pieejamas februārī. 2014. gadā par ES programmas "Erasmus+" iespējām jaunatnes jomas projektu veidošanā tiks rīkoti informatīvie pasākumi gan Rīgā, gan reģionos. Aktuālo informāciju par pasākumiem meklējiet tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv Ikviens, kas nolēmis veidot jaunatnes projektus programmā, aicināts izmantot konsultāciju iespējas (telefoniski, e-pastā, kā arī klātienē aģentūrā). Jaunajā "Erasmus+" programmā Latvijai jaunatnes jomā atvēlēti ap 25 miljoni eiro 7 gadu periodam. Par projektu finansējumu: nav vienas noteiktas summas vienam projektam, projekta budžets veidojas atkarībā no projekta dalībnieku skaita, projekta ilguma un EK noteiktajām vienības izmaksām. Arī ceļa izmaksām EK ir noteikusi likmes atkarībā no ceļošanas attāluma. Līdzfinansējums projektu īstenotājiem nav noteikts procentuāli, bet EK ir apzināti noteikusi mazākas vienības izmaksas, lai nepieciešamības gadījumā projektu īstenotāji piesaistītu līdzfinansējumu. Programmas vadlīnijas un detalizētāka informācija: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm Kontaktinformācija:
Jauniešu apmaiņas projekti: Edgars Knohenfelds, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinators, Tālr.: +371 67358066, edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv
Eiropas Brīvprātīgais darbs: Elīna Zāgeusa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358061, elina.zageusa@jaunatne.gov.lv
Jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidošanas pasākumi,
Stratēģiskās partnerības, Atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti:
Juta Reķele, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358062 juta.rekele@jaunatne.gov.lv
  6. Doktoranti un jaunie zinātnieki var saņemt finansējumu pētījumiem Šveicē No 2014.gada 3. janvāra līdz 1.aprīlim pēdējo reizi šīs programmas ietvaros Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki var pieteikties finansējumam no Šveices Stipendiju fonda, lai sava doktorantūras vai pēcdoktorantūras darba ietvaros izstrādātu augstas kvalitātes pētījumus Šveicē. Doktorantūras studenti konkursā var piedalīties ne ātrāk kā vienu gadu pēc maģistra grāda (vismaz 1 gada studijas dokturantūrā), bet jaunie zinātnieki - ne vēlāk kā piecus gadus pēc doktora grāda iegūšanas. Latvijas dalībtiesīgo institūciju sarakstā ir iekļautas 19 Latvijas augstskolas un 76 zinātniskie institūti. Stipendiju apjomu nosaka tās veids un Šveicē pavadītais laiks. Šajā konkursā gan doktorantiem, gan jaunajiem zinātniekiem stipendiju var piešķirt no 6 līdz 13 mēnešiem, savukārt pētījuma vadītājiem - pieredzes apmaiņas vizītei līdz piecām dienām. Aptuvenais stipendijas apjoms:
 • doktorantūras studentiem 3385 - 3720 EUR mēnesī;
 • jaunajiem zinātniekiem ap 5415 EUR mēnesī;
 • vienai apmaiņas vizītei ap 2030 EUR par vizīti.
Šveices stipendiju fonds sedz doktoranta, jaunā zinātnieka izdevumus, kas ir saistīti ar stipendiāta uzturēšanos Šveicē. Savukārt pētījuma vadītājiem tiek segtas īstermiņa vizīšu izmaksas, kuru laikā būs iespēja tikties visai pētījuma komandai. Vairāk informācijas: http://viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/stipendiju_fonds/ vai http://www.sciex.ch/ Interesenti ir aicināti apmeklēt informatīvos seminārus par programmu un pieteikšanās kārtību 2014. gada 7. februārī plkst. 10 00 un 13. februārī plkst. 14 00 VIAA telpās Vaļņu ielā 1, 4. stāvā.   7. Pagarināts projektu konkurss ERAF 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" Izglītības un zinātnes ministrija pagarina 2013.gada 19.novembrī izsludinātās Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem. Projekta iesniedzējs var būt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija - zinātniskais institūts, augstskola vai augstskolas zinātniskais institūts. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 24.februārim. Projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamiem dokumenti atrodas tīmekļa vietnē: http://esfondi.izm.gov.lv/.   8. Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem Zemkopības ministrija izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem: 1) zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2014.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 35 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR; 2) zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 170 746 EUR un ievērojot šādus nosacījumus: a) viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 6000 EUR, izņemot ar lašveidīgo zivju sugu pavairošanu un atražošanu saistītos projektus, kur viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 9000 EUR; b) pasākuma projektu īstenošana, kuros paredzēta zivju resursu pavairošana, jānoslēdz līdz 2014.gada 31.oktobrim; c) lašveidīgo zivju pavairošanas projekti iesniedzami tikai par ūdeņiem, kas atrodas licencētās makšķerēšanas vietās vai vietās, kurās ar zivju pavairošanas projektu īstenošanu paredzēts izveidot licencēto makšķerēšanu, kā arī projektu īstenošanā ir nodrošināma ielaižamo zivju iezīmēšana ar nogrieztu taukspuru, lai sekmētu to ielaišanas efektivitātes novērtējumu un monitoringu; d) pieteiktie projekti nevar dublēt jau plānotos no valsts budžeta finansētos zivju ielaišanas pasākumus, tāpēc pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniedzējam ir jāgūst pārliecība, ka zivju pavairošana attiecīgos ūdeņos nav ietverta dokumentā "Plāns zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs "Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2014.-2016. gadam" izpildei 2014. gadā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR audzētavām" (skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļas "Zivsaimniecība" apakšsadaļu "Akvakultūra"; 3) zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2014.gada 31.martam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 200 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 35 000 EUR; 4) sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 100 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 18 000 EUR, un no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā diviem televīzijas raidījumu projektiem; 5) dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai - no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2014.gada 28.februārim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 13 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 3000 EUR. Pretendenti: valsts institūcijas, pašvaldības, atvasinātas publiskas personas un biedrības (atsevišķos pasākumos). Projekta iesniegumu jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204). Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā "Zivsaimniecība". Piesakoties Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana" atbalsta pretendentiem jāņem vērā nesen veiktās izmaiņas normatīvajā aktā par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem (skatīt Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumus Nr.1417 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"").   8. Paplašināts mezanīna aizdevumu potenciālo saņēmēju loks Ministru kabineta sēdē š.g. 7.janvārī atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi mezanīna aizdevumu programmā, kas paplašina mezanīna aizdevumu potenciālo saņēmēju loku, kā arī pagarina programmas darbības termiņu. Mezanīna aizdevums ir ilgtermiņa aizdevums, kas ir ar paaugstinātu kredīta risku, subordinēts attiecībā pret bankas sniegto aizdevumu un pastarpināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā bankas aizdevums. Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai", paplašināts mezanīna aizdevumu potenciālo saņēmēju loks. Lai sekmētu iespējas attīstīt ražošanu, mezanīna aizdevums turpmāk būs pieejams arī nekustamo industriālo īpašumu attīstīšanai. Tāpat turpmāk mezanīna aizdevumu varēs saņemt arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē strādājošie komersanti, kā arī atbalsts tiks sniegts projektiem, kas paredz saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamo iekārtu iegādi un tālāku iznomāšanu, saglabājot ierobežojumu attiecībā uz sadzīves iekārtu nomu. Mezanīna aizdevumu programma ir viena no ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013.gadam programmām. Lai nodrošinātu programmas darbības nepārtrauktību, šodien ir pagarināts esošās programmas darbības termiņš līdz šā gada 30.jūnijam. Šādu termiņu šobrīd nosaka Latvijas reģionālās atbalsta kartes termiņa pagarinājums, savukārt programmu ir plānots pagarināt arī turpmāk un pielāgot to jaunā ES regulējuma prasībām. Mezanīna aizdevumus komersanti var saņemt Latvijas Garantiju aģentūrā, papildu informācija par tiem pieejama aģentūras mājas lapā: http://www.lga.lv/index.php?id=54 Papildus informācijai aicinām iepazīties ar izstrādāto video prezentāciju par Latvijas Garantiju aģentūras piedāvātajiem atbalsta instrumentiem komersantiem: http://www.youtube.com/watch?v=CkKiW5G6QcQ Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" varat iepazīties šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40310563&mode=mk&date=2014-01-07   9. Kurzemē notiks semināru cikls par Erasmus+ programmu Šī gada februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvos seminārus Kurzemē par jauno Eiropas Komisijas Eiropas Savienības atbalsta programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+". Tā aizstāj vairākas esošās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu - Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (arodizglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), "Jaunatne darbībā" programmu, kā arī piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programmu sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Seminārā aicināti piedalīties izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju, interešu izglītības pārstāvji, studenti, privātpersonas, kas plāno pieteikties Grundtvig pieaugušo izglītības programmā, kā arī ikviens interesents. Semināri notiks šādos datumos un vietās: 19.02.2014. plkst. 10:00 - Kuldīgas Galvenā bibliotēkā, 1905.gada ielā 6, 19.02.2014. plkst. 14:00 - Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, 20.02.2014. plkst. 12:00 - Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles "Vecliepājas rūķis" mācību centrā Malkas ielā 4, 3.stāvā, Semināru darba kārtību skatīt ŠEIT. Atgādinām, ka Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi 2014. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā. No 2014. gada janvāra pretendenti (juridiskas personas) var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai. Plašāku informāciju par programmu Erasmus+, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā "Erasmus+".   Informāciju apkopoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs Tel. 63807276; 63807275 www.kurzemesregions.lv