Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra sagatavotā aktuālā informācija par forumu "Atbalsts uzņēmējiem" Saldū, pieteikšanos uzņēmumu modernizācijas programmā, kā arī par projektu konkursiem "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā", "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem" un ”Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2014”. Forums "Atbalsts uzņēmējiem" Saldū Semināru organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Saldus novada domi, Latvijas Garantiju aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūciju ALTUM un Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru.
 • Laiks: 2014. gada 25. marts
 • Vieta: Saldus novada dome, Saldus, Avotu iela 12
Pasākuma mērķis ir esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniegt informāciju par aktuālajiem atbalsta instrumentiem, atbalsta programmām un Eiropas Savienības fondu finansējumu uzņēmējdarbībai 2014.-2020. gadā. Piedalīties aicinām jaunos uzņēmējus, uzņēmējus ar pieredzi un citus interesentus, kas plāno uzsākt vai vēlas attīstīt uzņēmējdarbību. Forumā tiks apskatītas šādas tēmas:
 • Eiropas Savienības finansējums uzņēmējdarbībai 2014.-2020. gadā;
 • Alternatīvas finansējuma piesaistei investīciju projektiem;
 • ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem, konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai, atbalsta programmas uzņēmuma paplašināšanai;
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem;
 • Latvijas Garantiju aģentūras finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai;
 • Kas jāņem vērā, uzsākot un paplašinot eksportu;
 • Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā "Horizonts 2020".
Lai uzņēmējiem būtu iespēja iegūt informāciju atbilstoši savām interesēm, foruma pēcpusdienas programma iedalīsies divos paralēlos paneļos:
 1. Finansējums jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem;
 2. Finansējums uzņēmējiem ar pieredzi.
Piesakoties dalībai forumā, lūdzam norādīt, kuru no paneļiem plānojat apmeklēt! Seminārs ir bezmaksas. Pieteikšanās semināram: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/forums-atbalsts-uznemejiem-saldus Semināra programmu skatīt ŠEIT. Šāds forums aprīļa sākumā notiks arī Talsos.   Līdz 7. aprīlim varēs pieteikties uzņēmumu modernizācijas programmā No 2014. gada 21. marta līdz 7. aprīlim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņems atklāta konkursa projektu iesniegumus aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4.kārtas ietvaros. Kopējais pieejamais finansējums 42,4 miljoni eiro. Aktivitāte „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” paredzēta vietējo komersantu stimulēšanai veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, kas veicinātu jaunāko tehnoloģiju pārnesi uz Latviju. Aktivitātes ietvaros finansējumu piešķir ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu. Tāpat atbalsts tiks piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem, ja tos izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un tikai saimnieciskajā darbībā. Šajā kārtā uz atbalstu varēs pretendēt arī kravu pārkraušanas un glabāšanas iekārtas, kā arī alus ražošanas iekārtas. Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2015. gada 15. novembrim. Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums aktivitātes 4. kārtas ietvaros – 42 424 003,00 eiro. Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir samazināts uz 50 tūkstošiem eiro, savukārt maksimālais publiskā finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir palielināts līdz 2,135 miljoniem eiro. Projekta īstenošanai pieejamais maksimālais līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei ir 45%, no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai – 100%. Attiecībā uz aktivitātes 4.kārtas projektu īstenotājiem ir atvieglota finansējuma plūsma, attiecinot mazajiem, vidējiem komersantiem kredītiestādes garantijas izmaksas avansa un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī zema riska projektos ļaujot izmaksāt starpposma maksājumus bez kredītiestādes garantijas. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2014.gada 21.marta līdz 7.aprīlim (ieskaitot). Lēmumus LIAA pieņems 3 mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma, bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. jūnijam. Vairāk informācijas par konkursu pieejams LIAA mājas lapā internetā: www.liaa.gov.lv Atklātā konkursa iesniegumu pieņemšana  aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4.kārtas ietvaros notiek atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām”. Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā). Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapā:  www.liaa.gov.lv sadaļā „ES fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv   Izsludināts projektu konkurss "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 3.1. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”. Atklātā projekta konkursa mērķis ir izvēlēties līdz 10 projektu iesniedzējiem – jaunatnes organizācijām, kas nodrošina pasākumus ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniegt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā. Projektu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 14. aprīlis. Plašāka informācija pieejama: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-politikas-valsts-programma-izsludinats-projektu-konkurss-0   Izsludināts projektu konkurss "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam 1.4. apakšsadaļas atklāto projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”. Atklātā projektu konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 28 projektu iesniedzējus – pašvaldības, nodrošinot atbalstu jauniešu centru darbībai ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmēs sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 4400,00 EUR. Projektu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 14. aprīlis. Plašāka informācija: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-politikas-valsts-programma-izsludinats-projektu-konkurss   Līdz 15. aprīlim var iesniegt projektus konkursam ”Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2014” Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabošanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2014”. Konkursa mērķis ir apzināt un izteikt atzinību veiksmīgiem projektiem, kas veicinājuši uzņēmēju attīstību, sekmēt labās prakses apmaiņu, tādējādi veidojot lielāku izpratni par uzņēmēju nozīmi sabiedrībā un iedrošinot potenciālos uzņēmējus iesaistīties ekonomiskajās aktivitātēs. Galvenā balva tiks piešķirta tai uzņēmējdarbības iniciatīvai, ko Eiropas līmeņa žūrija uzskatīs par visradošāko un iedvesmojošāko Eiropā. Dalībai konkursā var pieteikties  sešās kategorijās:
 • Uzņēmējdarbības gara veicināšana – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū;
 • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes;
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana – tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa politika, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršo uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu „domā par mazajiem vispirms”, tādējādi sekmējot mazo un vidējo uzņēmumu darbību;
 • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai – tiek novērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus, īpaši mazos un vidējos uzņēmumus, izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgu sniegtās iespējas;
 • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai – tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina mazo un vidējo uzņēmumu pieeju videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdz iegūt „zaļo kvalifikāciju”, nodrošinot ar attiecīgo finansējumu;
 • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība – tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.
Konkursam ir divas atlases kārtas — vispirms nacionāla līmeņa atlases kārta, pēc tam - Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus. Nacionāla līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 15.aprīlim ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa (latviešu un vēlams angļu valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai (kontaktinformāciju skatīt zemāk). Nacionālajā līmenī pieteikto projektu vērtēšana notiks speciāli izveidotas žūrijas komisijas ietvaros, kuras pamatsastāvu veido Tautsaimniecības konsultatīvās padomes Mikro un mazo uzņēmumu komisijas locekļi, kas pārstāv gan valsts un pašvaldības iestādes, gan uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas. Projektu vērtēšana nacionālajā atlasē notiks saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajiem atlases un atbilstības kritērijiem. Nacionālā līmeņa 2 uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 12.maijā un tiks nominēti Eiropas līmeņa konkursam. Eiropas līmeņa atlase notiks līdz š.g. septembrim, kuras ietvaros visu ES dalībvalstu pieteikumus izvērtēs augsta līmeņa žūrija, kuras sastāvā būs akadēmisko aprindu, uzņēmumu un to pārstāvošo organizāciju, Eiropas Komisijas un prezidējošās valsts augsta līmeņa pārstāvji. Tāpat Eiropas Komisija aicinās attiecīgā gada žūrijas galvenās balvas ieguvēju piedalīties 2014.gada konkursa žūrijas darbā. Atgādinām, ka 2013.gada Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvu nacionālā līmeņa atlasē ieguva un Eiropas līmenī GALVENO Žūrijas balvu saņēma Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras projekts „Vispirms domāt par vismazākajiem” – mikrouzņēmumu koncepcijas ieviešana Latvijā kategorijā "Uzņēmējdarbības vides uzlabošana veicināšana”. Ekonomikas ministrija uzskata, ka visi līdz šim īstenotie projekti gan Eiropas gan nacionālajā līmenī ir izcils piemērs, kā attīstīt iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un izpratni par uzņēmējdarbību, kas ir nozīmīgs faktors Latvijas labklājības celšanai un konkurētspējas veicināšanai. Visi dalībnieki, ko attiecīgā valsts izvirzījusi Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu konkursam, tiks aicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā 2014.gada novembrī Itālijā. Papildu informācija par konkursu publicēta: Ekonomikas ministrijas mājas lapā: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30376, Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_lv.htm Konkursa nacionālais kontaktpunkts Latvijā, kurā jāiesniedz pieteikums dalībai konkursā:
 • Ilze Lore
 • Ekonomikas ministrija
 • Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļas vadītāja
 • Brīvības ielā 55, LV-1519 Rīga, Latvija
  Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centrs
Tel. 63807276; 63807275
www.kurzemesregions.lv