Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē par izsludinātajiem konkursiem, projektu iesniegumu pieņemšanu un finansējuma saņemšanas iespējām. 1. IZMAIŅAS PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENA PROGRAMMĀ PIE JELGAVAS UN OZOLNIEKU NOVADU MĀJRAŽOTĀJIEM Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs organizē vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienu pie Zemgales reģiona mājražotājiem. Brauciena mērķa grupa – privātpersonas, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību, kā arī esoši uzņēmumi, kas meklē attīstības iespējas. Brauciena mērķis – iepazīties ar Zemgales reģiona mājražotāju pieredzi, tā veicinot mājražotāju uzņēmumu attīstību Kurzemes reģionā. Izbraukšana: 2015. gada 15. decembrī plkst. 8:00 no Kuldīgas Pilsētas laukuma Dalībai braucienā jāpiesakās līdz 2015. gada 11. decembrim pa tālruni 63807276 vai e-pastu baiba.kuma@kurzemesregions.lv Dalība - bez maksas. Vietu skaits: ierobežots. Programma:
10.00-11.00      Seminārs-diskusija „Ķiploku pārstrāde mājas apstākļos, izaicinājumi un attīstības perspektīvas”, SIA „Antek”, Dalbe, Ozolnieku novads.
11.30-13.00      Seminārs-diskusija „Mazās ceptuves laukos, attīstības iespējas pieaugošās konkurences apstākļos”, SIA „Svētes maize”, "Vecūdri", Svētes pagasts, Jelgavas novads.
13.30-14.45     Seminārs-diskusija „Siera ražošana un dārzeņu pārstrāde mājas apstākļos, izaicinājumi un attīstības perspektīvas”, Z/s Blūdži, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads.
15.00-16.30     Seminārs-diskusija „Kaņepju audzēšana Latvijā”, Rafa kaņepes prezentācija un produktu degustācija, Bērvircavas tautas nams, Sesavas pagasts, Jelgavas novads.
(Nenotiks: Seminārs-diskusija „Piparmētru audzēšana tējām un garšaugiem, izaicinājumi un attīstības iespējas”).
17.00-18.00     Seminārs-diskusija „Mājražotāju un amatnieku sadarbība, pieredze un attīstības perspektīva”, Pārtikas amatnieku sēta, Jelgava, Pasta iela 41.
Par programmu plašāk lasīt šeit: http://www.kurzemesregions.lv/news/335

2. KONKURSA 2. KĀRTA! LAIMĒ ZIBATMIŅU!
Konkursa „ES struktūrfondi Kurzemei 2” 2. kārta! Atbildi uz 3 jautājumiem un laimē! No 2015. gada 1. decembra līdz 15. decembrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu „ES struktūrfondi Kurzemei 2”.
Konkurss norisināsies divās savstarpēji nesaistītās kārtās. Katrā kārtā 3 jautājumi, dalībniekam jāatbild uz visiem kārtas jautājumiem.
Starp konkursa katras kārtas visu pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozēta balva – viena USB atmiņa.
Konkursa jautājumi: https://docs.google.com/a/kurzemesregions.lv/forms/d/1IKjRfv8EaLlD3b4ylBESjYrEN3ELTzpXcczuOH3Rq-Y/viewform?edit_requested=true
Nolikums: http://kurzemesregions.lv/news/337
 
3. Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos"
Lauku atbalsta dienests (turpmāk - Dienests) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:
 • “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
 • „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
 • „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim.
Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” pieejamais publiskais finansējums ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 4 500 000 , bet lauku saimniecībām - EUR 65 943 771. Mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.
Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
 • nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
Atbalsta pretendents var būt lauku saimniecība (juridiska vai fiziska persona), fiziska persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ievērojot noteiktas prasības.
Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-lauku-saimniecibas-183
 
Apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 16197836. Mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.
Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
 • investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
 • pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu,– lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
Atbalsta pretendents var būt juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi vai juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.
Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-1-atbalsts-ieguldijumiem-parstrade-1844
 
Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām EUR 10 519 239, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem - EUR 36 596 500. Mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
Atbalstāmās aktivitātes:
 • meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 • laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma);
 • pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.
Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
 
Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros 2014.-2020. gada plānošanas periodā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē.
Plašāku informāciju par pasākumu un pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.
 
4. Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam
Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam. Kopējais pieejamais finansējums ir 137372,00 EUR. Projektu īstenošanas laiks – no līguma par projekta izpildi noslēgšanas līdz 2016. gada 15. novembrim.
Iesniegumus (elektroniski un izdrukas formā) fonda finansējuma saņemšanai pieņem Zemkopības ministrijas (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) Meža departamentā, 1118. kabinetā, tālr.67027554 67027554 , e-pasts – msaf@zm.gov.lv 14 kalendāro dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.
Iesnieguma veidlapas un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”: http://likumi.lv/doc.php?id=263361
Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2015. gadā saņēmuši šādi projekti: 1.    Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 10790,00 euro;
2.    Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”) - 25651,00 euro;
3.    Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs” (Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči”) – 5943,00 euro;
4.    Mednieku, medību vadītāju un medību koordinācijas komisiju pārstāvju izglītošana (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 9960,00 euro;
5.    Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) - 3505,00 euro;
6.    Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „ UZ MEŽA TAKAS“ (SIA“ UZ MEŽA TAKAS“) – 22454,00 euro;
7.    Gada balva medniecībā (Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”) – 7900,00 euro;
8.    Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 14285,00 euro;
9.    Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2015” ietvaros (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8560,00 euro;
10.    Mednieku izglītošana un medību popularizēšana (Biedrība “Latvijas Mednieku asociācija”) – 8600,00 euro;
11.    Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte (Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts) – 18585,00 euro;
12.    Mednieku izglītošana AS "Lauku Avīze" preses izdevumos un interneta portālā (AS "Lauku Avīze") – 2775,00 euro;
13.    Izglītojošu un zinātnisku materiālu par medību saimniecībā būtiskām tēmām tulkošana un publicēšana žurnālā MMD (SIA "Dumpis") – 1760,00 euro;
14.    Iknedēļas televīzijas raidījums „Būt medniekam” (SIA „DK Media”) – 853,00 euro.
 
5. ERANet-LAC projektu konkurss atvērts 2015. gada 1. decembrī
Otrajā ERANet-LAC pētnieciskās sadarbības projektu konkursā piedalās 32 finansējošās organizācijas no 26 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC).
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt un tālāk attīstīt sadarbības aktivitātes pētniecībā un inovācijā tādās jomās kā bioloģiskā daudzveidība/ klimata izmaiņas, bioekonomika, enerģētika, veselība kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Otrajā ERANet-LAC projektu konkursā piedalās šādas valstis: Beļģija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Latvija, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija un Turcija, kā arī Latīņamerikas/Karību jūras reģiona valstis: Argentīna, Barbadosa, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Kolumbija, Dominikānas Republika, Ekvadora, Gvatemala, Meksika, Panama, Peru, Trinidāda un Tobāgo un Urugvaja.
Plašāka informācija par konkursu, tā nosacījumi un vadlīnijas projektu pieteicējiem ir publicētas interneta vietnē www.eranet-lac.eu
Projektu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 10. marts.
Lai palīdzētu atrast projektu sadarbības partnerus, ir atvērta interneta vietne www.partnering.pt-dlr.de.
Papildu informācija: Kontaktpersona projekta ERANet-LAC konkursa jautājumos Latvijā:  Maija Bundule
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovācijas politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko projektu nodaļas vadītāja
e-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv
 
6. Izsludināts Nordplus programmas 2016. gada konkurss
Ziemeļvalstu ministru padome un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitāšu, kā arī sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.
Nordplus programmas kopējais budžets 2016. gadam ir aptuveni 9,1 miljons eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Līdz 2016. gada 1. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus apakšprogrammās:
 • Jauniešu programma – paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām, un tās ietvaros ir iespēja īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi;
 • Augstākās izglītības programma – paredzēta augstākās izglītības sektoram un atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju pārņemšanu un kopīgu radīšanu, sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopēju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus;
 • Pieaugušo izglītības programma – paredzēta pieaugušo izglītības sektoram un tās ietvaros iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt pieaugošo pamatkompetences, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi;
 • Horizontālā programma - starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, paredzot tādas aktivitātes kā seminārus, konferences, inovatīvus kursus u.tml.
 • Ziemeļvalstu valodu programma – starpnozaru programma, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. Tāpat šī programma veicina starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē.
Visi interesenti 2016. gada 12. un 14. janvārī aicināti uz VIAA organizētajiem informatīvajiem semināriem par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem. Semināru norises vieta un laiks tiks precizēts, pieteikšanās semināriem notiks tiešsaistē.
Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu lasiet VIAA mājaslapā vai Nordplus oficiālajā vietnē internetā www.nordplusonline.org.
Noderīgas saites projektu sagatavošanā:
 • Pieteikumu sagatavošanas process soli pa solim (angļu valodā);
 • Programmas rokasgrāmata 2016.gadam (angļu valodā);
 • Pieteikumu iesniegšanas elektroniskā sistēma Espresso;
 • Partneru meklēšanas datu bāze.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas Vecāko projektu vadītāju Lieni Gailīti, Tālr. 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv vai nordplus@viaa.gov.lv.
 
7. Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2015. gada darba programma. Programma: Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2015. gada darba programma Tēma: Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu miesassodu izbeigšanai” Izsludināšanas datums: 2015.gada 3.decembris Rezultātu paziņošana: 2016.gada augusts Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada 3.ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 700 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% „Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu miesassodu izbeigšanai” Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_corp_en.htm.
EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: wlmailhtml:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.
Atklātā konkursa prioritātes Konkursa mērķis ir novērst un apkarot miesassodus, kas vērsti pret bērniem, un pasargāt bērnus no šādas vardarbības. Konkursa prioritāte ir sniegt ieguldījumu bērnu miesassodu mazināšanā saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvenciju, īpaši 19.pantu, un ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijām Nr.8 (2006) par bērnu tiesībām uz aizsardzību no miesassodiem un citu nežēlīgu vai pazemojošu sodu izpildi.
Projektiem šīs prioritātes ietvaros ir jāiesaista valdības starpinstitūciju darbībās. Pieteikumiem jāstimulē vai jāatjauno koordinēta rīcība starp galvenajām iesaistītajām pusēm visu miesassodu izbeigšanā.
Projekta prioritāte neparedz projektu sagatavošanu saistībā ar citām pret bērnu vērstām vardarbības formām.
Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Visaptveroša plānošana un ilgtspējīgas apmācības un sabiedrības izpratnes veidošanas uzsākšana sekojošajos jautājumos: likumdošana par miesassodiem, bērnu tiesības uz aizsardzību, miesassodu draudi, pozitīvās disciplīnas veicināšana;
 • Galveno iesaistīto apmācība un sadarbība, lai attīstītu kopīgu izpratni un ilgtspējīgu pieeju vardarbības pret bērnu pārtraukšanā. Tas var ietvert, piemēram, visaptverošu pasākumu saraksta attīstīšanu un/vai ieviešanu.
 • Detalizētu vadlīniju attīstīšana un izplatīšana visiem iesaistītajiem par to, kā likumdošana, kas aizliedz miesassodus, būtu ieviešama bērnu labākajās interesēs.
Uzskaitītās aktivitātes neizslēdz citu aktivitāšu īstenošanu. Pieteikumiem jāietver visaptverošs aktivitāšu apvienojums.
Projekti var ietvert adaptācijas vai pielāgošanu saistībā ar situāciju konkrētā valstī, vienlaikus vispārējiem projekta mērķiem, aktivitātēm un metodēm jābūt vienām attiecībā uz visām iesaistītajām valstīm.
Projektiem jābūt starptautiskiem un galveno iesaistīto vadītiem vai ieviestiem sadarbībā ar tiem. Galvenie iesaistītie ir ministrijas vai aģentūras, kas atbildīgas par bērniem (ministrija, kas strādā ar bērnu lietām, izglītības un veselības ministrijas, bērnu aizsardzības institūcijas, sociālie dienesti), bērnu tiesību organizācijas, bērnu tiesībsargi un nacionālie cilvēktiesību institūti bērniem utt.
Vienai valsts iestādei uz dalībvalsti ir jābūt vai nu iesaistītai projektā (kā vadošajam partnerim vai partnerim) vai rakstiski jāizsaka savs atbalsts pieteikumam.
NB!
 • Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
 • Projektā var piedalīties visas tās ES dalībvalstis, kurās bērnu miesassodi ir pilnībā aizliegti (Austrija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Latvija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija un Zviedrija), un Islande.
 • Projektiem jābūt starptautiskiem un jāietver dalībnieki no vismaz trīs atbilstošajām valstīm. Asociētie partneri uzskaitījumā netiek ņemti vērā.
 • Pieteikumā ir jāņem vērā jau pieejamie pētījumi un resursi par bērnu miesassodiem, kā arī jāņem vērā pieejamo materiālu par miesassodiem un pozitīvo audzināšanu krātuve.
 • Primāri finansējums tiks piešķirts projektiem, kas paredz ilgtermiņa darbības un esošo un jaunu darbību integrāciju esošajā sistēmā.
 • Informētības palielināšanas un mediju kampaņām paredzētajam finansējumam nevajadzētu pārsniegt 30% no kopējā granta (EK līdzfinansējuma daļas) apjoma.
 • Projektu konkurss neparedz finansējumu šādās jomās:
 1. Bērni kā huligānisma upuri;
 2. Seksuālās vardarbības novēršana un no šādas vardarbības cietušo atbalsts;
 3. Atbalsts no cita veida vardarbības (vardarbība ģimenē, cilvēktirdzniecība, seksuālā izmantošana u.c.) pret bērnu cietušajiem;
 • Jau esošu iniciatīvu finansēšana netiks atbalstīta.
 • Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 • Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 • Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 • Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 • Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma 
Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centrs
Tel. 63807276; 63807275
www.kurzemesregions.lv