Aktualitātes finansējuma piesaistei

Aktualitātes finansējuma piesaistei Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē par pieejamo atbalstu un izsludinātajiem konkursiem.   1. Pieejams atbalsts ELFLA apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" 
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 22. februāra līdz 2016. gada 22. martam ar kopējo publisko finansējumu EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro).
Uz atbalstu 2.kārtā var pretendēt tikai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražotāji cūkkopības nozarē, jo Pārtikas un veterinārais dienests ir oficiāli atzinisdzīvnieku sevišķi bīstamās infekcijas slimības – Āfrikas cūku mēri Latvijas teritorijā.
Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnieku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības (epizootijas) riska mazināšanai, paredzot preventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās slimība jau ir konstatēta, kā arī profilaktisko pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas teritorijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimības straujas izplatības risku citās teritorijās.
Pretendents
Fiziska persona, juridiska persona vai lauksaimnieku grupa (vismaz divu saimniecību apvienība, ja tās atrodas ne vairāk kā 10 kilometru rādiusā viena no otras un īsteno biodrošības pasākumu ieviešanas plānu), kura:
1) nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu tirgum un vismaz gadu realizē produkciju tirgū (projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī);
2) ir sagatavojusi biodrošības pasākumu ieviešanas plānu, lai nodrošinātu normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās noteikto prasību izpildi un saskaņojusi to ar Pārtikas un veterināro dienestu.
Attiecināmās izmaksas:
Žogu un dezinfekcijas barjeru iegādes izmaksas, žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas, kā arī dezinfekcijas paklāju, pulverizatoru, dezinfekcijas aprīkojuma, aizsargapģērba (izņemot vienreizlietojamo apģērbu), dzīvnieku līķu uzglabāšanai un sanitārās caurlaides ierīkošanai paredzēto slēgto konteineru iegādes izmaksas. 
Attiecināmajās izmaksās neiekļauj ar būvniecības darbiem saistītās izmaksas, izņemot žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas. Attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši tirgus cenai, nepārsniedzot 10 procentus no vidējās tirgus cenas.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Avots: Lauku atbalsta dienests
  2. Pieejams atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā".
Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija.
Atbalsta pretendents ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība:
  • kas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir audzējis akvakultūras produkciju pārdošanai vismaz vienu gadu;
  • kas plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai, vai komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas audzē akvakultūras produkciju pārdošanai mazāk nekā vienu gadu. 
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 1.aprīlim.
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 8 000 000,00 (astoņi miljoni euro).
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.
Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).
Avots: Lauku atbalsta dienests
  3. Izsludināts konkurss EJZF apakšpasākumā "Kompensācijas zvejniekiem" Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai pasākuma "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" apakšpasākumam "Kompensācijas zvejniekiem" 
 Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 22.februāra līdz 2016.gada 15.decembrim.
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 350 000 (trīs simti piecdesmit tūkstoši euro).
Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).
Avots: Lauku atbalsta dienests
  4. Pieejams EJZF atbalsts zvejsaimniecības produktu uzglabāšanā Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Uzglabāšanas atbalsts".
 Atbalsta pretendents ir atzīta ražotāju organizācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšanas kārtību un darbības nosacījumiem (turpmāk – pretendents), un zvejas produktu uzglabāšana ir paredzēta pretendenta ražošanas un tirdzniecības plānā.
Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 1.aprīlim.
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir EUR 300 000 (trīs simts tūkstoši euro).
Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā vai LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās (tālr. 67095000, 67027235).
Avots: Lauku atbalsta dienests
  5. Aizdevumu garantijas komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības varēs saņemt ALTUM līdz 2016. gada 31.maijam Šā gada 12. janvārī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums pagarināt aizdevumu garantiju piešķiršanu komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2016. gada 31. maijam.
Aizdevumu garantijas tiek sniegtas investīciju aizdevumiem, apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, finanšu līzingam un faktoringam. Vienlaikus tiek sniegtas arī konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes un laika garantijas.
Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr.997 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
Grozījumi Ministru Kabineta noteikumos publicēti Latvijas Vēstnesī.

 
Programmas, kas attiecas ne tikai uz uzņēmējdarbību: 1. Izsludināts atklāts konkurss par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi biedrībām par apmācību organizēšanu nodarbinātajiem. Atlases pirmajā kārtā pieejami 9 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).
No 25. janvāra, līdz š.g. 24. martam biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozari, var pieteikties ERAF līdzfinansējumam dažādu apmācību organizēšanai komersantiem. Pasākuma mērķis ir nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.
Biedrības, kas īstenos atbalstītos projektus, organizēs apmācības nodarbinātajiem dažādās jomās, piemēram, dizainā, ražošanas inženierzinībās un vadībā, telemātikā un loģistikā, datorzinātnēs, mežsaimniecībā, veselības aprūpes pakalpojumos, vides aizsardzībā, starptautisko pārvadājumu organizācijā u.c.
Darbinieku apmācību izmaksas sīkajiem un mazajiem komersantiem no ERAF līdzekļiem plānots segt 70 % apmērā, vidējiem komersantiem – 60 %, lielajiem komersantiem  - 50 % (vai 30 %, ja peļņa iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas ir bijusi lielāka par 5 milj. eiro).  Šajā atlases kārtā pieejami 9 miljoni eiro ERAF līdzekļu, un maksimālais ERAF finansējums vienam projektam ir 900 000 eiro. Kopumā nodarbināto apmācību atbalstam 2014. – 2020. gada plānošanas periodā no ERAF paredzēti 18 miljoni eiro.
Atklātajā projektu iesniegumu atlasē var pieteikties biedrības, kas ir reģistrētas vismaz 5 gadus, pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm un vairāk nekā 50% no to biedriem pārstāv kādu no atbalstāmajām nozarēm. Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 27.10.2015. noteikumos Nr. 617.
ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām"  ietvaros.
Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 22.01.2016. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.
Lai sniegtu projektu iesniegumu sagatavošanā noderīgu informāciju, tai skaitā par projekta iesnieguma iesniegšanu e-vidē, biedrību pārstāvji – potenciālie projektu iesniedzēji – ir aicināti aizpildīt pieteikšanās formu semināram š.g. 3. februārī. Jautājumu gadījumā par projektu iesniegumu atlasi lūdzam sazināties ar CFLA Projektu atlases nodaļas speciālistiem (tālr. 66950047).
Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapas sadaļā "Izsludinātās atlases".
Informācijas avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
  2. Zinātnieki var pieteikties Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursā Līdz 15.februārim zinātniekiem ir iespēja pieteikties Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursam zinātnes un tehnoloģiju jomā. Plānots, ka katram projektam pieejamais finansējums Latvijas partnerim būs līdz 20 000 eiro gadā un projekta īstenošanas laiks – divi gadi.
 Programma paredz atbalstīt zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar abu pušu līdzdalību un savstarpējas zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes zinātnisko sakaru paplašināšanai.
Konkursa ietvaros ir šādas atbalstāmās tēmas:
Eksakto un dabas zinātņu jomā:
  • enerģija un energoefektivitāte;
  • ekoloģija un vides pārvaldība;
  • dzīvības zinātnes, jaunas galveno slimību ārstēšanas un profilakses tehnoloģijas, biotehnoloģija, bioinženierija, ģenētika;
  • jaunu materiālu izstrāde;
  • aizsardzības tehnoloģijas;
Humanitāro un sociālo zinātņu jomā:
  • demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;
  • Reģionālās attīstības iespējas un izaicinājumi.
Līgumus par projektu īstenošanu plānots slēgt šā gada maijā. Sadarbības rezultātā palielināsies kopējais piesaistītā ārējā finansējuma apjoms no citām atbalsta programmām un ukraiņu pētnieku skaits, kas strādā Latvijas zinātniskajās institūcijās. Plānots, ka tiks realizēti pieci līdz seši projekti, sagatavota vismaz viena publikācija starptautiski recenzējamos izdevumos katra sadarbības projekta ietvaros un sagatavots vismaz viens projekta pieteikums kādai citai atbalsta programmai.
Projektu iesniegumus (vienu eksemplāru) var iesniegt personīgi darba dienās no  plkst. 9.00 līdz 17.00 Valsts Izglītības attīstības aģentūrā vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Tāpat projektu pieteikumu lūgums nosūtīt uz e-pastu ineta.pliksa@viaa.gov.lv. Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikums ir iesniegts arī Ukrainas pusē.
Papildu informācija:
Maija Bundule, Valsts izglītības attīstības aģentūras Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālr. 67785423, e-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv  
Inga Jēkabsone, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece ES jomā, Vaļņu iela 2 Rīga, LV 1050, tālr. 67047963, e-pasts: inga.jekabsone@izm.gov.lv
Informācijas avots: www.izm.gov.lv
  3. Līdz 29.februārim aicina NVO pieteikties līdzdarbības projektu atbalstam Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas iesniegt projektu pieteikumus, lai gūtu atbalstu mazaizsargāto līdzdarbības pasākumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai savos novados. Piedaloties konkursā, var pretendēt uz finansējumu līdz 5000 eiro. Pieteikumus var iesniegt līdz 29. februārim.
Atbalsts nevalstiskām organizācijām tiks sniegts fonda grantu programmas „Maizes rieciens” ietvaros. Finansējumu konkursa kārtībā saņems tās organizācijas, kuru līdzdarbības aktivitātēs dzīves apstākļu uzlabošanai paredzēts iesaistīt pašus palīdzības saņēmējus, jo īpaši ģimenes ar bērniem. Pasākumiem jābūt īstenotiem laikā no 2016. gada 4. aprīļa līdz 2016. gada 30. novembrim.
Plašāk par projektu iesniegšanu uzziniet infografikā un www.maizesrieciens.lv mājas lapā (sadaļā “Atbalsts līdzdarbībai”).
Atbalsts vienai organizācijai paredzēts līdz 5000 eiro apmērā. Savukārt kopējais pieejamais atbalsts līdzdarbības pasākumiem 2016. gadā ir 35 000 eiro.
Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem par pieejamo atbalstu, 2016. gada 3. februārī Rīgā tiek organizēts informatīvs seminārs. Aicinām pieteikties semināram līdz 29. janvārim, aizpildot anketu šeit vai www.maizesrieciens.lv mājas lapā (sadaļā “Atbalsts līdzdarbībai”). Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt arī uz e-pasta adresi maizesrieciens@teterevufonds.lv
2014. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds uzsāka atbalstu līdzdarbības pasākumiem, iesaistot labdarības virtuvju apmeklētājus un citu organizācijas redzeslokā esošo mazaizsargātos iedzīvotājus praktiskās aktivitātēs savas dzīves uzlabošanā. Divās sezonās līdzdarbības pasākumiem atbalstu saņēmušas 16 organizācijas, iesaistot vairāk nekā 1000 palīdzības saņēmēju, tajā skaitā, vairāk nekā 300 bērnu.
Avots: Borisa un Ināras Teterevu fonds
  4. Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai 2016.gadā aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” I kārta Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016. gada 14. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2016. gadā aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana”.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta sabiedrības vides apziņu veidojošu un videi draudzīga dzīvesveida popularizējošu akciju organizēšana, kuru mērķis ir vērsts uz sabiedrības vides izglītību, audzināšanu un vides aizsardzības problēmu aktualizēšanu un risināšanu.
Netiek atbalstītas aktivitātes, kas paredz teritoriju sakopšanas talkas, vides izglītības nometņu rīkošanu un izglītojošo semināru rīkošanu, izņemot gadījumu, kad izglītojošais seminārs ir vērtējams kā neatņemama akcijas sastāvdaļa.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Kopējais pieejamais finansējums projektu konkursam ir EUR 100 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 19. februāris.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.
Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
  5. VARAM aicina novadu pašvaldības iesniegt projektu idejas ieguldījumiem uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) aicina novadu pašvaldības līdz 2016. gada 16. februārim (ieskaitot) iesniegt projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam ar mērķi veikt ieguldījumus uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras un industriālo pieslēgumu izveidei. Šādu projektu īstenošanas rezultātā ilgtermiņā pašvaldībās tiks piesaistītas komersantu investīcijas un radītas papildu darbavietas privātajā sektorā, palielinot ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību reģionos.
Šajā atlases kārtā* līdz 2018. gadam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 34,92 milj. eiro. Uz Eiropas Savienības fondu finansējumu var pretendēt Latvijas novadu pašvaldības (89 novadi), to izveidotas iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. Vienas novada pašvaldības ietvaros iesniedzamo projektu ideju konceptu skaits nevar būt lielāks par trīs un to kopējais ERAF finansējums nevar pārsniegt 3 milj. eiro.
„Jau tagad varam paredzēt, ka potenciālo projektu iesniedzēju loks būs plašs. Tādēļ, lai taupītu pašvaldību administratīvos resursus, VARAM organizēs projektu ideju konceptu priekšatlasi. Izvēlēsimies projektus, kuri dos lielāku ieguldījumu ekonomiskās aktivitātes veicināšanā un darbavietu radīšanā reģionos. Labākie projektu ideju koncepti tiks saskaņoti VARAM izveidotajā Reģionālās attīstības koordinācijas padomē un būvdarbus plānotajos objektos varēs veikt jau 2016. gada būvniecības sezonā,” informēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.
VARAM aicina komersantus interesēties pašvaldībās par publiskās infrastruktūras atbalstu savas komercdarbības attīstībai. Investīcijas paredzētas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamības veicināšanai, pašvaldību attīstības programmās noteiktajās ar komercdarbību saistītajās teritorijās, tās attīstot, izveidojot nepieciešamos industriālos pieslēgumus un sagatavojot komercdarbībai nepieciešamās industriālās ēkas un pievedceļus.
Ar projektu priekšatlases dokumentāciju (projekta idejas koncepta priekšatlases veidlapu, projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritērijiem un to piemērošanas metodiku) var iepazīties VARAM mājas lapā -/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18635.
Sagatavotos projektu ideju konceptus pašvaldībām jāiesniedz VARAM līdz 2016. gada 16. februārim (ieskaitot) vienā no šādiem veidiem:
1) personīgi VARAM Rīgā, Peldu ielā 25, darbdienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00;
2) nosūtot ierakstītā vēstulē pa pastu VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494;
3) noformētu elektroniskā dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv.
*Projektu priekšatlase norisinās Eiropas Savienības fondu specifiskā atbalsta mērķa Nr. 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība” ietvaros.
Papildus informācija:
Reģionālās attīstības koordinācijas padomē piedalās ne tikai ministriju amatpersonas, bet arī Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Reģionālo attīstības centru apvienības, katra plānošanas reģiona, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji.
Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
 

  6. Izsludināts Nordplus programmas projektu konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, līdz 1. martam iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmās. Nordplus piedāvā īstenot studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitātes, kā arī dažādas sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. 
Jauniešu programma paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām. Tā sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi.
Augstākās izglītības programma atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona augstākās izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju kopīgu radīšanu un pārņemšanu. Programma paredz arī sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopīgu studiju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus.
Pieaugušo izglītības programmā iespējams attīstīt sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ieviest jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprināt to pamata kompetences, veidot ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.
Horizontālā programma ir starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, atbalstot tādas aktivitātes kā semināri, konferences, inovatīvi kursi u.tml.
Otra Nordplus piedāvātā starpnozaru programma ir Ziemeļvalstu valodu programma, kas veicina Ziemeļvalstu valodu apguvi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. Šī programma veicina arī starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē.
Kopējais Nordplus budžets 2016. gadam ir aptuveni 9,1 miljons eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Zviedrija, Lietuva, Igaunija un Latvija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu iespējams uzzināt VIAA mājaslapā vai Nordplus oficiālajā vietnē internetā www.nordplusonline.org.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas Vecāko projektu vadītāju Lieni Gailīti, Tālr. 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv vai nordplus@viaa.gov.lv.
 Papildu informācija: Kristīne Keiča, VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste, Tālr.: 67854760, mob.: 28628088; e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv
 

  7. Izsludināti projektu konkursi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra" 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.
No 2016.gada 4.janvāra mobilitātes programmā „Kultūra” ir atvērta pieteikšanās divos moduļos:
1) atbalsts radošiem braucieniem: 
pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. Pieteikšanās termiņš līdz 2016.gada 3.februārim. 
Plašāka informācija
2) atbalsts mākslinieku rezidencēm: 
finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un kultūras darbiniekus no citām šī reģiona valstīm. Tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas. 
Pieteikšanās termiņš līdz 2016.gada 1.februārim. 
Plašāka informācija
Pieteikšanās Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: 
www.kulturkontaktnord.org
  8. Plānots izsludināt INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam otro konkursu INTERREG EUROPE ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kuras mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku un ar to saistīto programmu ieviešanu, sekmējot pieredzes un ideju apmaiņu, kā arī politikas apguvi programmas dalībnieku starpā.
Programmas finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un to izveidotās iestādes, pašvaldības un to izveidotas iestādes, biedrības un nodibinājumi. Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.
Projektu pieteikumu plānotais iesniegšanas termiņš - no 2016.gada 5.aprīļa līdz 13.maijam.
Informācija par programmu pieejama šeit
Programmas projektiem pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir 322 500 000 EUR.
Avots: Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE kopējais sekretariāts
  9. Plānots otrais projektu konkurss INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – programma) ietvaros 2016.gada 1.martā plānots izsludināt 2.projektu konkursu.
Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai padarītu Baltijas jūras reģionu inovatīvāku, vieglāk pieejamu un ilgtspējīgāku.
Pieteikties atbalstam varēs valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi, uzņēmumi no astoņām Eiropas Savienības valstīm (Latvijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas un atsevišķiem Vācijas apgabaliem), kā arī Norvēģijas.
Projekta partnerībā jāiesaista vismaz trīs partneri no trim dažādām programmas teritorijas valstīm.
Projektu partneri, pēc konkursa izsludināšanas 2016.gada 1.martā, aicināti iesniegt aizpildītu projekta idejas veidlapu programmas Vadošajai iestādei/Kopīgajam sekretariātam līdz 2016.gada 12.maijam.Projekta idejas veidlapu izvērtējums sagaidāms 2016.gada septembrī. Tās projektu idejas, kas tiks uzaicinātas aizpildīt pilnu projekta veidlapu, plānots izvērtēt līdz 2017.gada maijam.
Ņemot vērā, ka programmas valoda ir angļu valoda, projektu pieteikumi iesniedzami angļu valodā.
Plašāka informācija par programmas 2.kārtas konkursa nosacījumiem būs pieejama pilnajā konkursa paziņojumā.
Informācija par programmu un cita noderīga informācija atrodama Programmas interneta vietnē(informācija angļu valodā). Īsa informācija par programmu pieejama arī latviešu valodā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas interneta vietnē.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Nacionālās atbildīgā iestādes funkcijas, kas nodrošina Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam koordināciju Latvijā.
Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem, tālr.: +371 6735 735 7368, e-pasts: info@eu.baltic.net
Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Interreg Baltijas jūras reģiona programmas kopīgais sekretariāts
Informāciju sagatavoja: Baiba Kūma
Kurzemes plānošanas reģiona
Uzņēmējdarbības centrs
Tel. 63807276